Prof. Zembala Honorowym Obywatelem Miasta Zabrze

15.09.2009

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zabrze. Uchwałę w tej sprawie podjęli zabrzańscy radni w trakcie sesji, która odbyła się 14 września.

Przyjęta uchwała głosi, że prof. dr hab. n. med. Marian Zembala „za sprawą swoich osiągnięć w dziedzinie kardiologii przyczynia się do wzrostu znaczenia miasta Zabrze w kraju i na świecie”.

Warto też przypomnieć, że nadawanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta znanym osobistościom życia publicznego ma wieloletnią tradycję. Rada Miejska w Zabrzu uchwałą nr XXXIII/490/01 z dnia 21 maja 2002 ustanowiła ten tytuł w naszym mieście. Z okazji 87. rocznicy nadania praw miejskich Kapituła postanowiła przyznać tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zabrze prof. Marianowi Zembali, którego działalność w dziedzinie kardiologii rozsławia nasze miasto.
Prof. Zembala urodził się w 1950 roku w Krzepicach koło Częstochowy. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, które ukończył z wyróżnieniem w 1974 roku, uzyskując jednocześnie wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie "Primi Inter Pares". W latach 1975-1981 pracował jako asystent, a następnie starszy asystent w klinice Chirurgii Serca AM we Wrocławiu. Od roku 1982 w tej klinice pracował na stanowisku adiunkta. W roku 1979 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. W 1980 odbył staż w belgijskiej Klinice Kardiochirurgii.
W latach 1982-1985 odbył w Holandii staż naukowy w klinice Kardiochirurgii St. Antonius Uniwersytetu w Utrechcie, gdzie był inicjatorem projektu współpracy w zakresie bezpłatnego leczenia polskich dzieci z ciężkimi, wrodzonymi wadami serca oraz szkolenia w tej klinice personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. W ramach tego projektu operowanych było w Utrechcie ponad 500 dzieci z Polski.
W roku 1985 rozpoczął pracę w nowo powołanej Katedrze i Klinice Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu, której kierownikiem był prof. Zbigniew Religa. W roku 1988 odbył kolejny staż naukowy w Deborah Heart und Lung Center w Nowym Yorku.
Asystował przy pierwszych operacjach transplantacji serca w Polsce oraz zabiegu wszczepienia sztucznego serca człowiekowi. W roku 1988 uzyskał specjalizację z zakresu kardiochirurgii. W roku 1989 wraz z dr med. Andrzejem Bochenkiem uruchamiał ośrodek kardiochirurgiczny w Katowicach – Ochojcu.
W 1990 roku, po odbytym kolejnym stażu naukowym w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu RWTH Aachen w Niemczech, powrócił do Kliniki Kardiochirurgii w Zabrzu, gdzie zajął się programem transplantacji serca, serca i płuc.
Jako pierwszy w Polsce wprowadził mapping śródoperacyjny oraz operacyjne leczenie napadowego częstoskurczu komorowego w chorobie niedokrwiennej serca oraz pierwszy zastosował u chorego obie tętnice piersiowe-wewnętrzne w chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca.
W latach 1991-1996 odbywał liczne staże naukowe w Anglii, USA, Francji.
W roku 1997 wykonał pierwszą w Polsce transplantację pojedynczego płuca.
Od 1997 roku jest członkiem Rady Transplantacyjnej. Został także Prezesem Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, którą to funkcję pełnił do 1999 r.
Jest autorem ponad 130 prac naukowych publikowanych w czasopismach i książkach medycznych oraz członkiem wielu organizacji medycznych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, International Society for Heart and Lung Transplantation. W latach 1992-1995 był członkiem Rady Naukowej Word Society Cardiothoracic Burgery. Jest uczniem prof. dr hab. med. Z. Religi, z którym pracował od roku 1985, a więc od chwili powstania Kliniki Kardiochirurgii Śl. AM w Zabrzu, do czerwca 1999 roku. Od 1999 r. jest kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytety Medycznego w Zabrzu. Od roku 1993 jest Dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Ponadto, w trakcie sesji radni przyjęli projekty uchwał w sprawach:
– skargi Pani Alicji Przybyszewskiej zamieszkałej w Zabrzu na działalność Komendanta Straży Miejskiej w Zabrzu,
– zmiany Uchwały Nr XV/187/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15.10.2007 r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2007 – 2009 pożyczki płatniczej w formie linii odnawialnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Zabrze” w wysokości 20.529.451 zł stanowiącej równowartość 5.276.370 Euro, w treści ustalonej Uchwałą Nr XXXVI/452/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.02.2009 r. w sprawie: zaciągnięcia w latach 2007 – 2009 pożyczki płatniczej w formie linii odnawialnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” w wysokości 5.276.370 Euro,
– udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Zabrze w 2009r. dla Gminy Kochanowice poszkodowanej w wyniku powodzi w dniu 24-25 czerwca 2009 r.,
– udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Zabrze w 2009r. dla Gminy Goczałkowice Zdrój poszkodowanej w wyniku powodzi w dniu 24-25 czerwca 2009 r.,
– pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej 8209 S ul. Paderewskiego i ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg powiatowych 8209 S ul. Paderewskiego i 8210 S Chudowskiej w Zabrzu.
– wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu poprzez wniesienie wkładu pieniężnego,
– zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia o współpracy w celu stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miast na prawach powiatu – członków GZM,
– nadania statutu Teatrowi Nowemu w Zabrzu,
– nadania statutu Filharmonii Zabrzańskiej,
– nadania statutu Muzeum Miejskiemu w Zabrzu,
– nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu,
– nadania nowej nazwy ulicy – Gen. Bronisława Ducha,
– zmiany uchwały Nr XXIII/217/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic obwodów publicznych gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze,
– zmiany uchwały Nr XXIII/216/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze,
– przystąpienia do Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” zgłaszanego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego, jak też na utrzymanie trwałości Projektu,
– zmiany celu dokonanej przez Gminę Miejską Zabrze na rzecz Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, obecnie: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach darowizny nieruchomości, położonej w Zabrzu przy ul. Jerzego Wyciska 2-4 i Wolności 452-454,
– zmiany uchwały Nr XXXVI/450/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.02.2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Zabrzu, ul. Zamkowa 4,
– wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
– zmiany Uchwały Nr XXXIII/423/08 z dnia 15.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2009,
– w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 3.859.800 PLN w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap I”,
– w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.060.621 PLN w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku hali sportowej „Pogoń” przy ul. Wolności 406 w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem 31,5 tonów odpadów zawierających azbest”,
– zmiany Uchwały Nr XXXVII/469/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.03.2009 r w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.021.739 PLN w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrzu przy ul. Sitki 55”,
– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXV/443/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.01.2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009,
– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009,
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w południowej części dzielnicy Grzybowice,
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrza dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze,
– przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze w zakresie ustaleń dotyczących przebiegu i rozwiązań komunikacyjnych Drogowej Trasy Średnicowej i terenów położonych w Zabrzu – Zaborzu,
– przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze w zakresie ustaleń dotyczących przebiegu i rozwiązań komunikacyjnych Drogowej Trasy Średnicowej i terenów położonych w Zabrzu – Zaborzu” na terenie oznaczonym symbolem 17M.

Z programu sesji wycofano natomiast projekty uchwał dotyczące nadania statutu Domowi Muzyki i Tańca w Zabrzu oraz uchwalenia do realizacji Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.