Sesja Rady Miejskiej

11.09.2009

14 września o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5 – 7 rozpocznie się kolejna Sesja Rady Miejskiej.

W jej programie przewidziano m.in. dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:

1) skargi Pani Alicji Przybyszewskiej zamieszkałej w Zabrzu na działalność Komendanta Straży Miejskiej w Zabrzu,
2) nadania statutu Domowi Muzyki i Tańca w Zabrzu,
3) zmiany Uchwały Nr XV/187/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15.10.2007 r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2007 – 2009 pożyczki płatniczej w formie linii odnawialnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Zabrze” w wysokości 20.529.451 zł stanowiącej równowartość 5.276.370 Euro, w treści ustalonej Uchwałą Nr XXXVI/452/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.02.2009 r. w sprawie: zaciągnięcia w latach 2007 – 2009 pożyczki płatniczej w formie linii odnawialnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” w wysokości 5.276.370 Euro,
4) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Zabrze w 2009r. dla Gminy Kochanowice poszkodowanej w wyniku powodzi w dniu 24-25 czerwca 2009 r.,
5) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Zabrze w 2009r. dla Gminy Goczałkowice Zdrój poszkodowanej w wyniku powodzi w dniu 24-25 czerwca 2009 r.,
6) pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej 8209 S ul. Paderewskiego i ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg powiatowych 8209 S ul. Paderewskiego i 8210 S Chudowskiej w Zabrzu.
7) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu poprzez wniesienie wkładu pieniężnego,
8) zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia o współpracy w celu stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miast na prawach powiatu – członków GZM,
9) uchwalenia do realizacji Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego rok 2010,
10) nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Zabrze,
11) nadania statutu Teatrowi Nowemu w Zabrzu,
12) nadania statutu Filharmonii Zabrzańskiej,
13) nadania statutu Muzeum Miejskiemu w Zabrzu,
14) nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu,
15) nadania nowej nazwy ulicy – Gen. Bronisława Ducha,
16) zmiany uchwały Nr XXIII/217/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic obwodów publicznych gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze,
17) zmiany uchwały Nr XXIII/216/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze,
18) przystąpienia do Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” zgłaszanego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 i zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego, jak też na utrzymanie trwałości Projektu,
19) zmiany celu dokonanej przez Gminę Miejską Zabrze na rzecz Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, obecnie: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach darowizny nieruchomości, położonej w Zabrzu przy ul. Jerzego Wyciska 2-4 i Wolności 452-454,
20) zmiany uchwały Nr XXXVI/450/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.02.2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Zabrzu, ul. Zamkowa 4,
21) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
22) zmiany Uchwały Nr XXXIII/423/08 z dnia 15.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2009,
23) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 3.859.800 PLN w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze – etap I”,
24) w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.060.621 PLN w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku hali sportowej „Pogoń” przy ul. Wolności 406 w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem 31,5 tonów odpadów zawierających azbest”,
25) zmiany Uchwały Nr XXXVII/469/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.03.2009 r w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.021.739 PLN w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrzu przy ul. Sitki 55”,
26) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXV/443/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.01.2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009,
27) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009,
28) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w południowej części dzielnicy Grzybowice,
29) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrza dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze,
30) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze w zakresie ustaleń dotyczących przebiegu i rozwiązań komunikacyjnych Drogowej Trasy Średnicowej i terenów położonych w Zabrzu – Zaborzu,
31) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze w zakresie ustaleń dotyczących przebiegu i rozwiązań komunikacyjnych Drogowej Trasy Średnicowej i terenów położonych w Zabrzu – Zaborzu” na terenie oznaczonym symbolem 17M.