Inkubator Trzeciego Sektora zaprasza na szkolenie

07.09.2009

Inkubator Trzeciego Sektora w Zabrzu serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie pt. „Zarządzanie organizacja pozarządową”, które odbędzie się od 17 do 18 września (czwartek, piątek), od godz. 14.00 do 20.00, w sali 100 Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Wolności 286.

Szkolenie kierowane jest do pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz do członków grup inicjatywnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ I
– powitanie, przedstawienie programu i celów szkolenia,
– wyjaśnienie pojęć: zarządzanie, określenie kto i czym zarządza w NGO, po co potrzebne jest zarządzanie,
– prezentacja podstawowych aktów prawnych regulujących zasady działalności organizacji pozarządowych (ustawa o stowarzyszeniach, ustawa o fundacjach, ustawa o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie, przepisy wykonawcze),
– podstawy prawne działalności gospodarczej i statutowej organizacji,
– obowiązki rejestracji organizacji (KRS, REGON, NIP oraz zmiany, dokumentacja związana ze zmianami w KRS) – w razie takiej potrzeby,
– omówienie podstawowej dokumentacji organizacji (statut, dokumentacja powołania organizacji, dokumentacja walnych zebrań, dokumentacja pracy zarządu i komisji rewizyjnej, sprawozdawczość organizacji),
– wewnętrzne regulaminy, plany pracy i podział zadań w organizacji,
– rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO,
– obowiązki i odpowiedzialność prawna członków władz,
– podsumowanie i wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.

DZIEŃ II
– powitanie, przypomnienie przebiegu poprzedniego dnia i rezultatów pracy,
– budowanie zespołu jako proces niezbędny w zwiększaniu efektywności pracy organizacji pozarządowej,
– style kierowania ludźmi; rola lidera w NGO,
– motywowanie pracowników (finansowe i pozafinansowe),
– doskonalenie zawodowe, szkolenie pracowników w NGO,
– planowanie personelu, rekrutacja i selekcja,
– podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Każdy z uczestników otrzyma:
– materiały szkoleniowe
– certyfikat ukończenia szkolenia
– catering. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt: telefoniczny 032 278 54 90 lub emailowy: inkubatorzabrze@gmail.com

Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 września.