Sytuacja budżetu miasta po pierwszym półroczu 2009 roku

12.08.2009

Pomimo panującego kryzysu gospodarczego, realizacja budżetu w półroczu 2009 roku przebiegała na zadowalającym poziomie. Planowane dochody w wysokości ponad 722 mln zł zostały wykonane w 53%, natomiast wydatki o wartości 905 mln zł w 45%.

Jednakże nie ma możliwości aby niekorzystna sytuacja gospodarcza, a co za tym idzie towarzyszące jej zjawiska takie jak wzrost bezrobocia czy spadek płac nie zostawiała śladów również na naszym miejskim budżecie. Znaczący wpływ szczególnie można było odczuć w przypadku dochodów uzyskiwanych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, który został zrealizowany na zaledwie poziomie 40% . Dodatkowo, Ministerstwo Finansów prognozuje , iż kwota wpływów z w/w tytułu będzie niższa o 14,5% od kwoty prognozowanej przy uchwalaniu budżetu. Tak więc, duże obawy budzi realizacja zakładanego planu i konieczna wydaje się jego korekta w II półroczu 2009 roku. Zła koniunktura miała również wpływ na wysokość osiągniętych dochodów z tytułu czynszów, bowiem z przeprowadzonych analiz wynika, iż mogą być one mniejsze od zakładanych o około 3 mln zł.
Natomiast pozostałe dochody, i to zarówno z tytułu wpływów podatkowych jak i uzyskiwanych przez jednostki budżetowe miasta, realizowane były na bieżąco i na dzień dzisiejszy brak informacji iż mogłyby one nie osiągnąć planowanego poziomu.

Wobec powyższego, nasuwa się pytanie czy niższa aniżeli zaplanowano realizacja dochodów, może uniemożliwić realizację wszystkich zaplanowanych i ujętych w budżecie zadań.

Jak do tej pory prawie wszystkie zadania wykonywane są zgodnie z przyjętymi założeniami. Natomiast odchylenia od realizacji części z nich, wynikają głównie z konieczności przeprowadzenia długotrwałych procedur przetargowych i kwestii z tym związanych.

Na etapie projektowania budżetu głównym celem w zakresie gospodarki finansowej miasta było wyasygnowanie możliwie największych funduszy przeznaczonych na inwestycje. I rzeczywiście uchwalony budżet można określić mianem budżetu skierowanego na rozwój i rozbudowę miasta. Zresztą jest to widoczne gołym okiem chociażby ze względu na budowę zabrzańskiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej czy realizowany projekt poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Jak można zaobserwować tempo budowy DTŚ przebiega bardzo szybko, a nawet wyprzedza założony harmonogram realizacji. Jednakże, aby prace postępowały bez zbędnych przerw, do końca maja br. budżet miasta Zabrze był jedynym źródłem finansowania. Miasto zdecydowało się wyłożyć z własnych funduszy 22,5 mln zł aby prefinansować wykonywanie tegoż zadania.

Reasumując, pomimo mniejszych aniżeli zakładano wpływów do budżetu, czynione będą wszelkie starania, aby ewentualne, uszczuplone możliwości finansowe miasta nie wpływały na realizację zadań, bez których miasto i jego mieszkańcy nie mogliby funkcjonować.