Umowa w sprawie dofinansowania na gaszenie hałdy

06.08.2009

5 sierpnia w Urzędzie Miejskim prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania na „Likwidację pożaru hałdy Ruda w Zabrzu – kontynuacja zadania z 2007 r.”.

Przyznane dofinansowanie to kwota blisko 3,5 mln zł. Pozwoli ono na:

 • wykonanie izolacji między częściami składowiska aktywną i nieaktywną termicznie oraz dogaszenie rejonów zapożarowanych,
 • wykonanie działań zabezpieczających przed degradacją erozyjną skarp o dużym nachyleniu,
 • ukształtowanie oraz zagospodarowanie powierzchni zwałowiska pod zieleń,
 • kontrolne badania aktywności termicznej składowiska w trakcie realizacji robót.

Przedsięwzięcie zostanie zakończone w drugim kwartale 2010 roku.

Przypomnijmy, że kopalnia składowała odpady pogórnicze na zwale Ruda w latach 1960 – 1997, a w 2000 r. teren hałdy stał się własnością Skarbu Państwa we władaniu Prezydenta Miasta Zabrze. Powierzchnia zwału wynosi około 27 ha, a pojemność 1,7 mln m3.

Z początkiem 2005 r. stwierdzono, że hałda wykazuje w części północno-zachodniej podwyższony poziom aktywności termicznej. W tej sytuacji Urząd Miejski Zabrze rozpoczął działania w celu pozyskania środków finansowych oraz wyłonienia wykonawcy prac gaśniczych, by jak najszybciej ograniczyć niekorzystny wpływ palącej się hałdy na środowisko i zdrowie mieszkańców. Zamówienia publicznego na zadanie „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu” udzielono Konsorcjum, które utworzyło Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych w Sławkowie, firma Haller S.A. w Katowicach i Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Umowa została podpisana 20 lipca 2006 r. Zadanie podzielono na trzy etapy:

Etap I – Dokumentacja projektowa.

Etap II – Wykonanie izolacji między aktywną i nieaktywną termicznie częścią zwałowiska:

 • Zadanie 1 – Ekran zabezpieczający zadrzewioną część hałdy, przewidziano do wykonania w pierwszej kolejności;
 • Zadanie 2 – Ekran zabezpieczający pozostałą część hałdy.

Etap III – Likwidacja pożaru na aktywnej termicznie części zwałowiska

 • Zadanie 3 – Izolacja iniekcyjna skarpy północnej;
 • Zadanie 4 – Powierzchniowa okrywa izolacyjna;
 • Zadanie 5 – Izolacja skarpy zachodniej.

Realizacja I etapu wraz z wykonaniem zadania 1 etapu II kosztowała 800 tys. zł brutto i została sfinansowana za środków Gminnego FOŚiGW. Dalsza część zadania została sfinansowana ze środków Narodowego FOŚiGW. Wysokość dotacji wyniosła 7740 tys. zł brutto. Koszt likwidacji zapożarowania hałdy wyniósł łącznie 8540 tys. zł. Otrzymane środki pozwoliły na sfinansowanie prac określonych w dokumentacji technicznej „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu” i ich zakończenie w grudniu 2007 r. protokołem odbioru końcowego.

W trakcie prowadzenia prac gaśniczych stwierdzono poza rejonem prac wystąpienie nowych ognisk pożarowych. Zostały one wstępnie zabezpieczone i objęte cyklicznymi obserwacjami.

4 grudnia 2007 r. Prezydent Miasta powiadomił Narodowy Fundusz OŚiGW w Warszawie o występującym zagrożeniu, przedkładając jednocześnie prośbę o zmianę terminu osiągnięcia efektu ekologicznego i zwiększenie kwoty dotacji na realizację dodatkowych robót gaśniczych oraz „Dokumentację techniczną likwidacji zjawisk pożarowych zidentyfikowanych na terenie hałdy Ruda w Zabrzu na obszarach nie objętych działaniami realizowanymi w ramach zadania „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu”. NFOŚiGW wyraził zgodę na przesunięcie terminu osiągnięcia efektu ekologicznego, a odnośnie zwiększenia kwoty dotacji zaproponował wystąpienie z nowym wnioskiem.

W tej sytuacji po analizie stanu termicznego zwału Ruda oraz zasięgnięciu opinii ekspertów, uznano konieczność usunięcia zidentyfikowanych ognisk pożarowych na obszarach nie objętych działaniami gaśniczymi oraz wykonania dodatkowych działań profilaktycznych. W październiku do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu – kontynuacja zadania z 2007r.” wybrano Konsorcjum, które prowadziło dotychczasowe prace na zwale.

Planowane działania obejmują:

Etap I – badawczo-projektowy

 • ekspertyza składowiska, określająca obszary podwyższonej aktywności termicznej,
 • dokumentacja techniczna likwidacji zidentyfikowanych ognisk pożarowych hałdy Ruda,
 • wniosek o dotację do NFOŚiGW na realizację zadań określonych w dokumentacji,

Etap II – wykonawczy, obejmujący:

 • wykonanie izolacji między częściami składowiska: aktywną i nieaktywną termicznie, oraz dogaszenie rejonów zapożarowanych,
 • wykonanie działań zabezpieczających przed degradacją erozyjną skarp o dużym nachyleniu,
 • ukształtowanie oraz zagospodarowanie powierzchni zwałowiska pod zieleń,
 • kontrolne badania aktywności termicznej składowiska w trakcie realizacji robót.

Etap III – monitoring, obejmujący:

 • wykonywanie cyklicznych badań stanu termicznego zwału po zakończeniu II etapu prac,
 • przedstawienie dokumentacji z wyników badań, potwierdzającej skuteczność wykonanych prac i uzyskanie efektu ekologicznego, wskazanego w projekcie technicznym.