Konkurs Ofert na Realizację Programów Zdrowotnych

23.06.2009

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza Otwarty Konkurs na Realizację Programów Zdrowotnych Dofinansowanych z Budżetu Miasta.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH, DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA W ROKU 2009

Na podstawie art. 35 i art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 1990 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych, dofinansowanych z budżetu miasta w roku 2009, skierowanych do mieszkańców miasta Zabrza.

Przedmiotem konkursu jest realizacja następujących programów zdrowotnych dla mieszkańców miasta Zabrze:

 • program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania chorób tarczycy,
 • program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
 • program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku szkolnym,
 • program profilaktyki próchnicy u dzieci klas drugich zabrzańskich szkół podstawowych.

Konkurs nie obejmuje dofinansowania programów zdrowotnych, które zostały ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, inne jednostki samorządu terytorialnego i in. podmioty uprawnione do ogłaszania, realizacji i finansowania programów zdrowotnych.

Termin realizacji programów zdrowotnych obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 18.12.2009 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty spełniające wymogi określone w art. 35 ust. 1 pkt 2-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.).

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu, który można otrzymać w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu lub pobrać ze strony internetowej miasta z Biuletynu Informacji Publicznej w części „Obwieszczenia i informacje”.

Informacji dodatkowych udziela Pani Ewa Dybał w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, tel. (032)37-33-436.

Termin składania ofert do dnia 10.07.2009 r.

Komisja konkursowa rozpatrzy oferty w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia.

Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. liczba osób uczestniczących w programie,
 2. kalkulacja jednostkowa oraz koszt całkowity realizacji programu,
 3. wysokość wkładu własnego,
 4. współudział innych źródeł finansowania,
 5. możliwości realizacyjne – posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe, kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację programu,
 6. dotychczasowe doświadczenia w realizacji programów zdrowotnych,
 7. terminowe i prawidłowe rozliczenie dotychczas przyznawanych środków, jeżeli podmiot realizował program zdrowotny dofinansowany z budżetu miasta Zabrze.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta, złożone na wymaganym formularzu, w terminie określonym w ogłoszeniu.

Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne w zakresie wymaganych informacji, pozostaną bez rozpatrzenia.
Oferent może złożyć oferty na realizację więcej niż jednego programu zdrowotnego.
Prezydent Miasta Zabrze zastrzega sobie prawo wyboru więcej niż jednej oferty.

Przewidywana kwota na realizację programów zdrowotnych w 2009 r., objętych ogłoszonym konkursem wynosi do 100 000,00 zł.
Środki uzyskane z budżetu miasta mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację programu zdrowotnego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej danymi oferenta i tytułem programu zdrowotnego, w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu ul. Wolności 286 pok. 201, tel. (032)373-34-36.

Prezydent Miasta Zabrze zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.