Sesja Rady Miejskiej

22.06.2009

22 czerwca o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej. W jej programie przewidziano m.in. dyskusję nad projektami uchwał w następujących sprawach:

 1. zaciągnięcia pożyczki w kwocie 254.499 PLN w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (budynek A) przy ul. 3 -go Maja 91 w Zabrzu”,
 2. emisji obligacji komunalnych,
 3. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXVI/454/09 z dnia 16.02.2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok oraz zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009,
 4. wyrażenia zgody na przystąpienie do ogólnopolskiego konkursu „Równe szanse, równy dostęp”,
 5. zmiany uchwały Nr XXXVIII/487/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze, poprzez podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego,
 6. zmiany uchwały Nr XXXVI/457/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze,
 7. zmiany siedziby Filii Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, przy ul. 3 Maja 95 na siedzibę w Zabrzu, przy ul. Zwrotniczej 11,
 8. likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 7 wchodzącej w skład Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 58,
 9. likwidacji publicznego XI Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrzu, z siedzibą przy ul. Sitki 55,
 10. zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 11. nadania statutu Miejskiemu Ogrodowi Botanicznemu w Zabrzu,
 12. zmiany Uchwały XV/216/99 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 22.11.1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Zabrzu, ul. Wolności 94 oraz utworzenia jednostki budżetowej-Izba Wytrzeźwień w Zabrzu ul. Wolności 94,
 13. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
 14. złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/486/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze w części określonej w §§ 2,3, 5-7, 8-11 i 17 oraz w rozdziale IV i V uchwały,
 15. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/494/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 20.04.2009 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
 16. wytypowania trzech przedstawicieli Rady Miejskiej w Zabrzu do składu komisji ds. przyznawania w 2009 roku nagród sportowych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
 17. skargi Pana Wiesława Szostaka na działalność Dyrektora Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami,
 18. skargi Pana Jarosława Bykowskiego na działalność Prezydenta Miasta Zabrze,
 19. skargi byłych pracowników Zabrzańskiego Informatora Samorządowego tj. Pani Ewy Rossy, Pani Grażyny Słowik i Pana Krzysztofa Pączkowskiego na działalność Prezydenta Miasta Zabrze,
 20. skargi Państwa Mariana i Krystyny Kaletów na działalność Prezydenta Miasta Zabrze,
 21. zaopiniowania lokalizacji salonu gier na automatach położonego w Zabrzu przy ul. Wolności 282 c,
 22. zaopiniowania lokalizacji salonu gier na automatach położonego w Zabrzu przy ul. Wolności 278,
 23. przyjęcia przez Radę Miejską w Zabrzu stanowiska w sprawie budowy połączenia kolejowego Katowice – Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach