Obradowali radni

19.05.2009

16 projektów uchwał znalazło się w programie poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej.

W sprawozdaniu z prac w okresie międzysesyjnym prezydent Małgorzata Mańka–Szulik mówiła m.in. o nowych miejscach pracy powstałych w wyniku poszerzenia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz o budowie centrum przesiadkowego. W sprawozdaniu mowa była także o postępie robót modernizacyjnych wodociągów i kanalizacji oraz o Drogowej Trasie Średnicowej.

Harmonogram budowy DTŚ jest realizowany. W 2009 r. budowa DTŚ ma być finansowana z trzech źródeł. Dotychczas jedynym źródłem finansowania jest budżet miasta – podkreślała Prezydent Miasta.

Relacje z prac w Sejmie przedstawili posłowie: Mirosław Sekuła i Tadeusz Wita. Na sesji obecni byli również radni Sejmiku Województwa Śląskiego: Barbara Dworak i Paweł Kaleta, którzy zrelacjonowali przebieg prac Sejmiku.

Radni dyskutowali m.in. na temat projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 r. Dużo uwagi poświęcono realizacji budowy boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012. Omawiano szerszy zakres tej inwestycji. Z porządku obrad wycofany został projekt dotyczący zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wyróżnienia im. św. Kamila, nadawanego zasłużonym dla miasta Zabrze. Debata toczyła się także wokół projektów dotyczących nadania statutów Filharmonii Zabrzańskiej, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Fusieckiego oraz Teatrowi Nowemu.

Proponowane zmiany wynikają z tego, że zmieniło się prawodawstwo. Nie powodują one zmian w zakresie działalności owych instytucji – tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Lewandowski.

Ostatecznie te projekty uchwał zostały przyjęte. Aprobaty radnych nie uzyskały natomiast dwa projekty uchwał w sprawie zaopiniowania lokalizacji ośrodków gier na automatach, znajdujących się przy ul. Wolności 282 c oraz przy ul. Brysza 6. Na sesji podjęto też m.in. uchwały w sprawie nadania nazw ulic – ul. Bytomska i ul. Prof. Zbigniewa Religi oraz przebiegu istniejącej drogi powiatowej 8207S ul. Prof. Zbigniewa Religi – ul. Bytomska na terenie Zabrza. Przyjęty został również regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Zabrzu. Podczas sesji przyjęto łącznie 13 projektów uchwał.

Kolejna sesja rady miejskiej odbędzie się 22 czerwca.