Młodzi kontra śląski rynek pracy

19.05.2009

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. „Młodzi kontra śląski rynek pracy”.

Projekt ten adresowany jest do mieszkańców województwa śląskiego – osób bezrobotnych, które nie ukończyły 25 lat. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 240 bezrobotnych osób poniżej 25 roku życia, opierająca się w głównej mierze o staże oraz możliwość założenia własnej działalności gospodarczej, w tym m.in.:

  • poprawa atrakcyjności młodzieży na śląskim rynku pracy, w wyniku wzmocnienia ich pewności i umiejętności poruszania się po nim (umiejętność sprzedania swojej osoby potencjalnemu pracodawcy, docenienie własnego potencjału oraz siły przebicia, nabycie umiejętności poprawnego tworzenia dokumentów, np. CV, znajomość Prawa Pracy – polityki zatrudnienia),
  • zmiana myślenia uczestników w stosunku do alternatywnych form zatrudnienia,
  • promocja przedsiębiorczości wśród uczestników,
  • umożliwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu między uczestnikami a potencjalnym pracodawcą,
  • określenie predyspozycji zawodowych uczestników.

Projekt obejmuje następujące, bezpłatne formy wsparcia:

  • doradztwo zawodowe – każdy z uczestników odbędzie spotkanie z doradcą zawodowym, które pozwoli określić jego predyspozycje zawodowe, a tym samym stworzy indywidualną ścieżkę kariery, którą Beneficjent będzie mógł wykorzystać w swojej przyszłości zawodowej;
  • cykl szkoleń – będą się one odbywały w siedzibie Izby. Każde z nich obejmie 5 modułów tematycznych: umiejętności miękkie (autoprezentacja, negocjacje), tworzenie dokumentów aplikacyjnych, techniki aktywnego poszukiwania pracy, zakładanie własnej działalności gospodarczej, prawo pracy.

Każdy z uczestników projektu odbędzie ponadto staż w wybranej firmie województwa śląskiego i otrzyma stypendium.
Powyższe formy wsparcia stanowią integralną część projektu.

Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne pomiędzy 18 a 25 rokiem życia (w tym osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy), które:

  • zakończyły naukę i posiadają wykształcenie wyższe, średnie lub zasadnicze zawodowe,
  • uczą się w trybie zaocznym, wieczorowym lub eksternistycznym,
  • nie wykonują innej pracy zarobkowej (na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych, itp.

Projekt realizowany jest na terenie województwa śląskiego, w okresie od marca 2009 r. do lutego 2011 r. Obejmuje on 4 edycje, w ramach których realizowane będą przewidziane formy wsparcia.
Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o udziale w projekcie.
Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów o najwyższych kwalifikacjach.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Projektu:

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice
Tel. (032) 35-111-99, 781-49-97 Faks (032) 35-111-86
e-mail: mlodzi@rig.katowice.pl
www.mlodzikontra.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego