Zabrze przestrzenią rozwoju

Udzielono absolutorium

29.04.2009

Kwietniowa sesja Rady Miejskiej upłynęła pod znakiem rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2008. Radni Rady Miejskiej w Zabrzu większością głosów udzielili absolutorium Prezydentowi Miasta akceptując tym samym wykonany budżet.

W sprawozdaniu z prac w okresie międzysesyjnym prezydent Zabrza Małgorzata Mańka – Szulik mówiła m.in. o oddaniu do użytku przebudowanej oczyszczalni ścieków „ Śródmieście”, modernizacji wodociągów i kanalizacji oraz modernizacji struktury tramwajowej. – 7 kwietnia oddano do użytku oczyszczalnię. Koszt przedsięwzięcia to 46 mln zł. Zadanie to zostało zrealizowane prawidłowo i w stosownym terminie – podkreśliła Prezydent. Dyskusja toczyła się wokół projektów uchwał: w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „ Miejski Zarząd Dróg” oraz w sprawie skargi byłych pracowników ZIS na działalność Prezydenta Miasta. Ostatecznie owe projekty uchwał nie zostały przyjęte. Aprobaty radnych nie uzyskał też projekt w sprawie zaopiniowania lokalizacji ośrodka gier na automatach położonego w Zabrzu przy ul. Wolności 282 c.
Podczas sesji wycofano ponadto projekt uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejski Zarząd Dróg”.

Z 18 przedłożonych na kwietniowej sesji projektów przegłosowano 14 uchwał, wśród nich m.in. uchwałę dotyczącą określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze.

Kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 18 maja.