Sesja Rady Miejskiej

16.03.2009

16 marca o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5 – 7 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

W jej programie przewidziano m.in. dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:

 • zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009,
 • zaciągnięcia pożyczki w kwocie 772.505 PLN w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7”,
 • zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.021.739 PLN w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrzu przy ul. Sitki 55”,
 • zasad podwyższania kapitału w spółce Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie,
 • przystąpienia do projektu URBACT II CoNet finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Zabrze,
 • wyrażenia zgody na zawieranie porozumień między miastem Zabrze a innymi gminami i powiatami, których uczniowie szkół prowadzonych przez te jednostki uczestniczą w zajęciach grupy międzyszkolnej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, dotyczących zasad prowadzenia grupy międzyszkolnej oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania w Szkole Podstawowej Nr 36 w Zabrzu,
 • określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009,
 • uczestnictwa Miasta Zabrze w projekcie Województwa Śląskiego pod nazwą „Eurostypendium drogą do dyplomu” realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
 • zmian w podziale miasta na stałe obwody głosowania oraz dostosowanie opisu granic stałych obwodów głosowania w mieście do stanu faktycznego,
 • utworzenia na terenie miasta Zabrze odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009 r.,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w południowej części dzielnicy Grzybowice,
 • wskazania Radnych Rady Miejskiej w Zabrzu do Komisji Konkursowej Inicjatyw Rad Dzielnic i Osiedli w Zabrzu,
 • zmiany uchwały nr XVI/213/07 z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie wskazania osób do Społecznej Rady Programowej przy Domu Muzyki i tańca w Zabrzu,
 • skargi byłych pracowników Zabrzańskiego Informatora Samorządowego, tj. Pani Ewy Rossy, Pani Grażyny Słowik i Pana Krzysztofa Pączkowskiego na działalność Prezydenta Miasta Zabrze,
 • zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych Nr 39 w Zabrzu, przy ul. 3 Maja 16 wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład, na siedzibę przy ul. Wolskiego 10 oraz przekazania Zespołowi Szkół Specjalnych Nr 39 obiektu przy ul. Jodłowej 59.