Wkrótce podpisanie umowy projektowej przebudowy stadionu

11.03.2009

Wygranymi postępowaniami odwoławczymi przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie zakończyło się dla Gminy postępowanie przetargowe na modernizację Stadionu im. Ernesta Pohla – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pohla w Zabrzu.

Otwarcie ofert nastąpiło 12 stycznia. Oferty złożyło 6 firm, w tym cztery konsorcja projektowe. Po procedurze wyjaśnień i uzupełnień dokumentów złożonych w ofertach komisja przetargowa uznała, że tylko jedna oferta spełnia wymogi postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

29 stycznia wybrano ofertę Konsorcjum: GMT Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach – lider Konsorcjum oraz partnerzy Konsorcjum: Karpla Konsalting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i Z.R.B. Sarbud s.c. ze Szczawnicy za kwotę brutto: 5.087.400,00 PLN.

Na wynik postępowania i wybór oferty najkorzystniejszej zaprotestowało dwóch wykonawców. W wyniku oddalenia i odrzucenia przez Zamawiającego protestów wykonawcy ci złożyli odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Łączne rozpatrzenie odwołań odbyło się w czwartek, 5 marca, wyrok zaś ogłoszono w piątek. Izba oddaliła oba odwołania. Zgodnie z nowym stanem prawnym, rozstrzygnięcie Izby jest ostateczne. Oznacza to, że nawet jeśli podmioty uczestniczące w postępowaniu odwoławczym zdecydowałyby się na skargę do sądu okręgowego, nie wstrzymuje to zawarcia umowy przez Gminę z podmiotem, który wygrał postępowanie przetargowe.