Stypendia unijne dla studentów

05.03.2009

W związku z przystąpieniem Gminy Zabrze do realizacji projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Poddziałanie „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, Gmina Zabrze ogłasza nabór wniosków w terminie od 5 do 27 marca 2009 r.

O stypendium mogą się ubiegać osoby, które łącznie spełnią niżej wymienione warunki:

  1. wnioskodawca jest studentem w państwowej lub niepaństwowej szkole wyższej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym,
  2. wnioskodawca posiada stałe zameldowanie na terenie miasta Zabrze lub w przypadku braku możliwości zameldowania stałego zameldowanie czasowe na terenie miasta Zabrze,
  3. wnioskodawca pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003r.) czyli nie wyższym niż 504 zł netto lub 583,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Warunkiem ubiegania się przez studenta o przyznanie stypendium jest:

  1. złożenie wniosku o przyznanie stypendium (załącznik nr 1);
  2. dołączenie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w roku akademickim 2008/2009 wydanego przez uczelnie wyższą (załącznik nr 2),
  3. załączenie oryginałów dokumentów o dochodach netto rodziny za 2007 rok (wszyscy pełnoletni członkowie). Wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby uczącej się wynika z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105 poz. 881 z późn. zm.);
  4. dołączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość studenta oraz miejsce stałego zameldowania;
  5. dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.

UWAGA!!!

Zarówno Wniosek (załącznik nr 1), jak zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku akademickim 2008/2009 wydanego przez uczelnie wyższą (załącznik nr 2) są wzorami przesłanymi przez Urząd Marszałkowski i po 19 marca mogą ulec zmianie.
Po 19 marca będzie dostępny Regulamin przyznawania stypendiów określony przez Urząd Marszałkowski.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie na bieżąco strony internetowej www.um.zabrze.pl, gdzie w przypadku zmian zostanie zamieszczony aktualny Wniosek oraz zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, który będzie trzeba złożyć do Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Wnioski oraz załącznik jest dostępny w załącznikach poniżej oraz w Sekretariacie Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta z siedzibą przy ul. Wolności 286 pok. 212.

Wnioski będą wydawane w godzinach:

  • w poniedziałki od 7.30 do 17.00
  • od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta pok. 109 przy ul. Wolności lub pod numerem tel. 032 37-33-525.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretariacie Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta z siedzibą przy ul. Wolności 286 pok. 212 w poniedziałki od 7.30 do 17.00 oraz od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Wnioski złożone po terminie oraz wnioski bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.