Perspektywa stabilnego rozwoju

21.02.2009

Mimo niepewności gospodarczej Zabrze otrzymało prestiżową opinię międzynarodowej agencji ratingowej Fitch Ratings, która pozytywnie oceniła zdolności inwestycyjne miasta. 19.02.2009 roku agencja Fitch Ratings nadała Miastu Zabrze rating: międzynarodowy dla długoterminowego zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB – krajowy na poziomie A – (pol).

W opinii Fitch Ratings: „Ratingi Miasta Zabrze odzwierciedlają zadawalające wyniki operacyjne, aktualnie niskie zadłużenie, dobre wyniki pokrycia zadłużenia oraz ostrożne zarządzanie finansowe”.

Długoterminowa perspektywa ratingów jest stabilna i znajduje się na poziomie inwestycyjnym.

Rating to ocena ryzyka kredytowego dokonywana przez wyspecjalizowane agencje i to nie tylko pod względem wiarygodności finansowej , ale także warunków panujących na rynku.

Rating określa się w specjalnej skali ocen składającej się z kombinacji liter od A do D oraz znaków plus i minus podwyższających lub obniżających daną ocenę. Uzupełnieniem oceny w danej kategorii jest prognoza określająca możliwość jej zmiany w najbliższym czasie:
stabilna – nie zmieni się,
pozytywna – może wzrosnąć,
negatywna – może spaść.
OCENA UZYSKANA PRZEZ MIASTO ZABRZE W RATINGU MIĘDZYNARODOWYM (BBB – )
Charakteryzuje się dobrą wiarygodność kredytową, a więc aktualnie oznacza oczekiwanie niskiego ryzyka kredytowego. Jednocześnie, zdolność do obsługi zobowiązań finansowych uznaje się za wystarczającą, jednakże prawdopodobne jest, że niekorzystne zmiany w czynnikach i warunkach gospodarczych mogą ją osłabić.
Taką samą kategorię oceny posiadają również: Gliwice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Białystok, Bydgoszcz i Rzeszów.
Na uwagę zasługuje fakt, iż rating dla długoterminowego zadłużenia kraju, który aktualnie jest na poziomie (A – ), stanowi górną granicę oceny miasta. Tak więc, miasto otrzymało pierwszą możliwą po najwyższej ocenę w tej kategorii.

OCENA UZYSKANA PRZEZ MIASTO ZABRZE W RATINGU KRAJOWYM (A – (pol))
Oznacza wysoką wiarygodność kredytową a ratingi w tej skali oznaczają oczekiwanie niskiego poziomu ryzyka kredytowego. Zdolność do obsługi zobowiązań finansowych ocenia się jako silną, jednakże może być bardziej podatna na zmiany czynników lub warunków gospodarczych niż te, którym nadano wyższy rating. Taką samą kategorię oceny posiadają również: Gliwice, Białystok, Rybnik i Rzeszów.

Głównym zadaniem ratingu jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności miasta. Nadany ratingi odzwierciedla dotychczasowe wyniki zarządzania budżetem miasta, elastyczność finansową, lokalną sytuację gospodarcza oraz perspektywy jego rozwoju.
W swoim komentarzu do nadanej oceny Fitch podał, iż pomimo, że wskaźniki makroekonomiczne dla Zabrza są obecnie niższe niż w innych, porównywalnych miastach ocenianych przez Fitch w Polsce, jednak jego korzystne położenie w Aglomeracji Śląskiej, realizowane projekty w zakresie transportu oraz duże tereny inwestycyjne powinny sprzyjać rozwojowi miasta oraz dywersyfikacji lokalnej gospodarki.

Otrzymanie ratingów na wskazanym powyżej poziomie, potwierdza możliwość zrealizowania przyjętego w mieście Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, oczywiście przy współudziale środków pochodzących z źródeł zewnętrznych takich jak kredyty, pożyczki czy tez poprzez emisję obligacji.

Więcej informacji: Piotr Barczyk, Skarbnik Miasta tel.: 32/37-33-428