Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

17.02.2009

Wojewoda Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla inwestycji p.n. „Budowa autostrady A1 od Pyrzowic (bez węzła) w km 475 + 327.65 do Maciejowa (bez węzła) w km 510+502.95”.

WOJEWODA ŚLĄSKI

OBWIESZCZENIE

IF/V/7111/02/138/08

IF/V/7111/02/140/08

z dnia 12 lutego 2009r.

Na podstawie art. 33-36, art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 98 poz. 1071 z późn. zm.) kodeks postępowania administracyjnego art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
zawiadamia się
o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa dla inwestycji p.n. „Budowa autostrady A1 od Pyrzowic (bez węzła) w km 475 + 327.65 do Maciejowa (bez węzła) w km 510+502.95”.
Organami właściwymi dla w/w inwestycji są: do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę – Wojewoda Śląski; do wydania opinii – Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach; do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w związku z ponownym przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.
Zawiadamia się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która będzie dostępna do wglądu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, w Wydziale Infrastruktury (pok. 527c), w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia.
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rr@katowice.uw.gov.pl w wyżej określonym terminie. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Ponadto informuje się, że dnia 25 lutego 2009 r. w sali MARMUROWEJ Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach, zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w ramach postępowania dot. przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.
Rozpoczęcie rozprawy jest planowane na godzinę 10.00.
 
Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
                                                                                                                                                Igor Śmietański
Dyrektor Wydziału Infrastruktury