Sesja Rady Miejskiej

13.02.2009

W najbliższy poniedziałek, 16 lutego, o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

W jej programie przewidziano m.in. dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:
 
– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009,
– zmiany Uchwały Nr XV/187/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15.10.2007 r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2007-2009 pożyczki płatniczej w formie linii odnawialnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze” w wysokości 20.529.451 zł stanowiącej równowartość 5.276.370 Euro,
– zaciągnięcia pożyczki w kwocie 853.640 PLN w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhoffa 56 w Zabrzu”,
– zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok oraz zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009,
– udzielenia dotacji z budżetu miasta Zabrze na rok 2009 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta,
– zmiany siedziby Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu, przy ul. Park Hutniczy 3 wraz ze szkołami wchodzącymi w jego skład, na siedzibę przy ul. Piłsudskiego 58,
– wyrażenia zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu z siedzibą przy ul. Park Hutniczy 3 oraz zamiaru likwidacji niektórych publicznych szkół wchodzących w skład tego zespołu,
– przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze,
– wyrażenia zamiaru likwidacji publicznego XI Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrzu z siedzibą przy ul. Sitki 55,
– przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Zabrze,
– wyznaczenia podmiotów, dla których Rada Miejska w Zabrzu jest organem założycielskim, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w roku 2009,
– likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Zabrzu, ul. Zamkowa 4,
– wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych,
– przyjęcia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2009,
– udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta Zabrze związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu – kontynuacja zadania z 2007 r.”,
– ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zabrze,
– wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Prezydenta Miasta Zabrze Pani Małgorzaty Mańka-Szulik,
– zaopiniowania lokalizacji ośrodka gier na automatach położonego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 32.
– skargi firmy “DANMAR” sp. z o.o. mieszczącej się w Rybniku na działalność Prezydenta Miasta Zabrze.