Prace społecznie użyteczne – dobre praktyki

05.02.2009

Departament Pomocy i Integracji Społecznej (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) na ręce Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta Zabrza złożył pisemne podziękowania za sprawną koordynację przebiegu projektu „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego”.

W piśmie stwierdzono m.in.: „Przykład Miasta Zabrza, a zwłaszcza zawiązane partnerstwo w ramach realizacji projektu, prac społecznie użytecznych na rzecz budownictwa socjalnego zostaje uznany jako dobre praktyki działań wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cennym efektem projektu pozostanie przykład dla innych zaangażowania osób bezdomnych w prace, szkolenia i cykl edukacyjny z możliwością poprawy sytuacji życiowej”.
 
W okresie od listopada 2007 do 12 grudnia 2008 trwała w Zabrzu realizacja projektu „Prace społeczno użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego”, na który Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach komponentu II Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu”.
W ramach otrzymanych środków 80 000,00 zł przekazano partnerom projektu – Stowarzyszeniu na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin do Społeczeństwa „Żyj i daj żyć” oraz Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie. Z przekazanych środków organizacje w 2007 roku zakupiły materiały i drobny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia prac remontowych.
W zabrzańskim projekcie założono udział 27 osób wytypowanych przez organizacje pozarządowe. Osoby bezrobotne w 2007 roku przeszły odpowiednie szkolenie ogólnobudowlane.