Propozycja dla nauczycieli i pracowników oświaty

19.12.2008

„Nowe kompetencje dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty” .- to tytuł projektu prowadzonego przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, a współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet IX „Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach”, działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”). Partnerem projektu jest Miasto Zabrze.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych wśród nauczycieli oraz pracowników administracji oświatowej w Zabrzu, przyczyniających się do wzrostu jakości i elastyczności nauczania oraz skuteczności zarządzania placówkami oświatowymi.

W ramach projektu realizowane będą kursy dla dyrektorów i tzw. kadry rezerwowej, dla pracowników administracji (pracowników sekretariatów oraz księgowości), szkolenia oraz studia podyplomowe dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Zabrze. Łącznie wsparciem objętych zostanie 800 beneficjentów.
Kursy dla dyrektorów i kadry rezerwowej
Program adresowany jest do dyrektorów placówek oświatowych oraz tzw. kadry rezerwowej, pragnących podwyższyć kwalifikacje w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi, kształtowania prawidłowych relacji międzyludzkich, tworzenia właściwej komunikacji społecznej oraz budowania atmosfery współpracy.
Szkolenia, którymi będzie objętych 320 beneficjentów, zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych wykładowców z obszaru:
·        kierowania zespołami ludzkimi, przywództwa,
·        motywowania pracowników,
·        zamówień publicznych,
·        zarządzania projektami w organizacji,
·        zarządzania czasem w pracy kierowniczej,
·        BHP w placówkach oświatowych,
·        ustawy o nieruchomościach, prawo budowlane,
·        planowania i ekonomika w oświacie.
Zajęcia będą odbywały się od stycznia 2009 roku na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Zabrzu przy ul. Roosevelta 26-28. Nabór prowadzony będzie od 5 stycznia 2009 roku. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zaproszenie do udziału w projekcie kierowane jest do dyrektorów i kadry rezerwowej, zatrudnionych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Zabrze. Każdy z uczestników otrzyma pisemne potwierdzenie ukończenia szkolenia. Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W przypadku chęci uczestniczenia w kilku kursach, wymagane jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, osobno dla każdego kursu. Wymagane jest dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu w placówce oświatowej do Biura Projektu, mieszczącego się na Wydziale Organizacji i Zarządzania, przy ul. Roosevelta 26 – bud A. pok. 307 w Zabrzu.
Szczegółowe informacje dostępne są na: www.szkoleniadlaoswiaty.pl lub pod numerem telefonu: 032 2777 396.
 
Kursy dla administracji oświaty
Program adresowany jest do pracowników administracji oświaty, którzy nie są nauczycielami, pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje. Szkoleniami, którymi będzie objętych 320 beneficjentów, 160 pracowników sekretariatu, 160 pracowników księgowości, zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych wykładowców z obszarów:
 
Dla pracowników sekretariatu:

BHP w placówkach oświatowych,
·        zamówień publicznych,
·        prawa pracy z uwzględnieniem karty nauczyciela,
·        prowadzenia sekretariatu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
 
Dla pracowników działów księgowości:
·        zamówień publicznych,
·        sporządzania i kontroli realizacji budżetu,
·        controllingu,
·        rachunkowości w oświacie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
Ukończenie kursów pozwoli na podniesienie kompetencji specjalistycznych w zakresie stosowania najnowszych narzędzi informatycznych, obsługi finansowo – księgowej, obsługi sekretariatu szkoły.
Zajęcia będą odbywały się od stycznia 2009 roku na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Zabrzu przy ul. Roosevelta 26-28. Nabór prowadzony będzie od 5 stycznia 2009 roku. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zaproszenie do udziału w projekcie adresowane jest do pracowników administracji, zatrudnionych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Zabrze. Każdy z uczestników otrzyma pisemne potwierdzenie ukończenia szkolenia. Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W przypadku chęci uczestniczenia w kilku kursach, wymagane jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, osobno dla każdego kursu. Wymagane jest dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu w placówce oświatowej do Biura Projektu mieszczącego się na Wydziale Organizacji i Zarządzania, przy ul. Roosevelta 26 – bud A. pok. 307 w Zabrzu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.szkoleniadlaoswiaty.pl, www.efs.gov.pl,  lub pod numerem telefonu: 032 2777 396.
 
Kursy dla Nauczycieli:
Program adresowany jest do nauczycieli różnych poziomów nauczania (od przedszkolnego do średniego ogólnego i zawodowego) oraz różnych specjalności, pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje formalne oraz chcących doskonalić już posiadane kompetencje w zakresie przetwarzania informacji.
Szkoleniami, którymi będzie objętych 120 beneficjentów, zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych wykładowców z zakresu:
·        tworzenia stron internetowych w języku HTML,
·        MS Power – Point – sztuka prezentacji multimedialnych, tworzenie lekcji multimedialnych,
·        sztuki prezentacji i etykiety.
Ukończenie kursów pozwoli na nabycie umiejętności praktycznego stosowania zróżnicowanych narzędzi informatycznych oraz na uzyskanie zestawu kompetencji specjalistycznych podnoszących jakość pracy z uczniami, wpisującego się w standardy innowacyjnego nauczania.
Zajęcia będą odbywały się od stycznia 2009 roku na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Zabrzu przy ul. Roosevelta 26-28. Nabór prowadzony będzie od 5 stycznia 2009 roku. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Do udziału w projekcie zaproszeni są nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Zabrze. Każdy z uczestników otrzyma pisemne potwierdzenie ukończenia szkolenia.
Kandydaci proszeni jest o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W przypadku chęci uczestniczenia w kilku kursach, wymagane jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego, osobno dla każdego kursu. Wymagane jest dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu w placówce oświatowej do Biura Projektu mieszczącego się na Wydziale Organizacji i Zarządzania, przy ul. Roosevelta 26 – bud A. pok. 307 w Zabrzu.
 
Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu przedmiotu „Przedsiębiorczość”
Program adresowany jest do nauczycieli różnych poziomów nauczania (od przedszkolnego do średniego ogólnego i zawodowego) oraz różnych specjalności pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje oraz nauczycieli chcących doskonalić już posiadane kompetencje w zakresie: przedsiębiorczości, zarządzania oświatą, informatyki, tworzenia zasad pracy zespołowej w oparciu o założenia projektowe oraz budowy długookresowych relacji interpersonalnych i funkcjonalnych.
Zajęcia prowadzone będą przez wyspecjalizowanych wykładowców i praktyków.
Ukończenie studiów pozwoli na uzyskanie kompetencji zwiększających elastyczność zawodową dla stworzenia dwuprzedmiotowości i uzyskania formalnych kwalifikacji w zakresie przedmiotu „Przedsiębiorczość” oraz podniesienie kompetencji specjalistycznych przez podwyższenie umiejętności w zakresie przetwarzania informacji i praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych. Zajęcia będą realizowane w trzech semestrach od lutego 2009 roku na Wydziale Organizacji i Zarządzania w Zabrzu przy ul. Roosevelta 26-28. Nabór prowadzony będzie od 5 stycznia 2009 roku. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zaproszenie kierowane jest do nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Zabrze. Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia studiów podyplomowych. Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Wymagane jest dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zaświadczenia o zatrudnieniu w placówce oświatowej do Biura Projektu mieszczącego się na Wydziale Organizacji i Zarządzania, przy ul. Roosevelta 26 – bud A. pok. 307 w Zabrzu.
Szczegółowe informacje dostępne są na: www.szkoleniadlaoswiaty.pl, www.efs.gov.pl, lub pod numerem telefonu: 032 2777 396.
 
KONTAKT:
 
Jednostka Realizująca Projekt
Wydział Organizacji i Zarządzania
ul. Roosevelta 26-28
41-800 Zabrze
 
Biuro obsługi
Wydział Organizacji i Zarządzania
ul. Roosevelta 26, bud. A pokój 307
41-800 Zabrze
Tel: 032 2777 396
E – mail: biuro.obslugi@woiz.polsl.pl
czynne w poniedziałek, środę, czwartek 15.00 do 17.00