Grudniowa sesja Rady Miejskiej

16.12.2008

Piętnaście projektów uchwał znalazło się w porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Zabrzu, która odbyła się 15 grudnia.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawach:

– budżetu miasta Zabrze na rok 2009,
 
– zmiany budżetu miasta Zabrze na 2008 r.,
 
– wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu przy ul. 3 Maja na rzecz Województwa Śląskiego,
 
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym z bonifikatą od ceny sprzedaży na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Pawła Apostoła w Zabrzu,
 
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla Rokitnica – Leśna Polana w Zabrzu,
 
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Maciejów w Zabrzu,
 
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów „Zwału Sośnica”,
 
– wyrażenia zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 7 wchodzącej w skład Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 58,
 
– gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2009 r.,
 
– wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach,
 
– zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze,
 
 
– zmiany nazwy Parku im. Generała Karola Świerczewskiego na Park im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zabrzu,
 
– Zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze.
 
Z programu sesji wycofano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze przez Rady Dzielnic i Osiedli w Zabrzu i zastąpiono go projektem uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr XXVII/422/2000 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 18 grudnia 2000 roku w sprawie zasad używania symboli miejskich oraz okoliczności korzystania z hejnału miejskiego oraz łańcucha ceremonialnego. Ponadto, do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/273/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.03.2008 r. dotyczącej określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008. Projekt ten również zyskał akceptację radnych.