Prace społecznie użyteczne

25.11.2008

Zapraszamy organizacje pozarządowe do współpracy przy realizacji programu pod nazwą "Prace społecznie użyteczne". Swój udział w programie mogą zgłaszać organizacje, które łącznie spełniają określone warunki: posiadają siedzibę lub oddział na terenie miasta Zabrze, statutowo zajmują się pomocą charytatywną na rzecz społeczności lokalnej, wywiązują się z obowiązków wobec organu nadzorującego nałożonych przez ustawy, na podstawie których działają oraz posiadają wpis do KRS.

Prace społecznie użyteczne będą organizowane w okresie od lutego do grudnia 2009 roku.
 
O udział w pracach mogą ubiegać się osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na skutek skierowania przez Prezydenta, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną na rzecz społeczności lokalnej.
 
Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych mogą wykonywać swoją pracę od poniedziałku do piątku, maksymalne do 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie.
 
Organizacja pozarządowa może wnioskować o utworzenie maksymalnie do 3 miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych. Liczba miejsc może ulec zmianie w poszczególnych organizacjach po zebraniu informacji o zapotrzebowaniu na prace.
 
Organizacje zainteresowane współpracą proszone są o wypełnienie formularza, który jest dostępny tutaj lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta II piętro pok. 212.
 
Do wyżej wymienionego formularza należy dołączyć aktualny KRS oraz statut organizacji lub kopie powyższych dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
 
Wypełniony formularz wraz z załącznikiem należy dostarczyć do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, pok. 212 do dnia 15 grudnia 2008 r. Formularze dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Aleksandrą Kaletą i Anną Kochel pod nr tel.: 032 373-35-25 lub adresami poczty elektronicznej: akaleta@um.zabrze.pl, akochel@um.zabrze.pl
Do pobrania: