Projekt budżetu miasta Zabrze na rok 2009

20.11.2008

Zarządzenie Nr 679/WBU/2008 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 13.11.2008 r. w sprawie: przedłożenia projektu budzetu miasta Zabrze na rok 2009.

Spis treści

I. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2009

Załącznik Nr 1 – Prognoza docgodów budżetu miasta na rok 2009

Załącznik Nr 2 – Limit wydatków budzetu miasta na rok 2009 ogółem

Załacznik Nr 2a – Limit wydatków budzetu miasta na rok 2009 w podziale na wydatki gminy i powiatu

Załącznik Nr 3 – Źródła pokrycia deficytu i przenzaczenia nadwyżki budżetu w 2009 roku

Załącznik Nr 4 – Projekt planu przychodów na rok 2009

Załącznik Nr 5 – Projekt planu rozchodów na rok 2009

Załącznik Nr 6 – Wydatki na wieloletnie prograny inwestycyjne

Załącznik Nr 7 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Załącznik Nr 8 – Projekt planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2009

Załacznik Nr 9 – Projekt planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2009

Załacznik Nr 10 – Projekt planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009

Załącznik Nr 11 – Projekt planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009

Załącznik Nr 12 – Projekt planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem i kartograficznym na rok 2009

Załacznik Nr 13 – Plan finansowy dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Załącznik Nr 14 – Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu pństwa, związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2009

Załącznik Nr 15 – Dochody budzetu miasta na rok 2009 związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego

Załącznik Nr 16 – Wydatki budżetu miasta na rok 2009 związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 17 – Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na rok 2009

II. 1. Objaśnienia do projektu budżetu Miasta Zabrze na 2009 rok – Ogólna charakterystyka

II. 2. Objasnienia do projektu budżetu Miasta Zabrze na 2009 rok – Prognoza dochodów

II. 3. Objaśnienia do projektu budżetu Miasta Zabrze na 2009 rok – Charakterystyka wydatków z funduszy celowych

II. 4. Objaśnienia do projektu budżetu Miasta Zabrze na 2009 rok – Układ zadaniowy

Załącznik A do objaśnień – Układ zadaniowy dla wydatków bieżących

Załącznik B do objaśnień – Układ zadaniowy dla wydatków majątkowych

II. 5. Objaśnienia do projektu budżetu Miasta Zabrze na 2009 rok – Kalkulacja planowanych dochodów

II. 6. Objaśnienia do projektu budżetu Miasta Zabrze na 2009 rok – Kalkulacja planowanych wydatków

II. 7. Objasnienia do projektu budżetu Miasta Zabrze na 2009 rok – Klakulacja planowanych wydatków majątkowych

III. Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Zabrze na koniec roku 2008 i lata następne

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego w 2008 roku