Sesja Rady Miejskiej

12.11.2008

17 listopada w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5 – 7 rozpocznie się XXXII sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostaną przedłożone 24 projekty uchwał w sprawie:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2008,

2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Zabrze na 2009 rok,

3) zwolnień w podatku od nieruchomości i leśnym na terenie miasta Zabrze,
 
4) zmiany do uchwały Nr II/23/06 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 6 grudnia 2006 r., w sprawie ustalenia wzorów formularzy wykazu nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny oraz innych załączników obowiązujących na terenie Miasta Zabrze,
 
5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zabrze na 2009 rok,
 
6) zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Zabrze,
 
7) inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie miasta Zabrze,
8) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2010,
 
9) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  w Zabrzu,
 
10) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, poprzez wniesienie wkładu   pieniężnego,
 
11) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym z bonifikatą od ceny sprzedaży na rzecz Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 
12) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowego przy węźle Al. Korfantego z drogą nr 4 w Zabrzu,
 
13) odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Gigant I”  położonego na obszarze miasta Zabrze,
 
14) zmiany uchwały nr XXVI/386/2000 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 20 listopada 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na obszarze Gminy Miejskiej Zabrze,
 
15) określenia zasad obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze,
 
16) podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach poprzez wniesienie wkładu pieniężnego,
 
17) zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu Gminy Miejskiej Zabrze,
 
18) udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa śląskiego na realizację projektu „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej – Skansen Królowa Luiza Etap II”,
 
19) wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu  w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Przychodni Nr 5 w Bytomiu przy ul. Konstytucji   93 i Przychodni Nr 7 w Bytomiu przy ul. Piecucha 10,
 
20) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego,
 
21) upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
 
22) uchwalenia do realizacji Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009,
 
23) wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Zabrze,
 
24) Apelu do Ministra Zdrowia oraz  Ministra Pracy i Polityki Społecznej o niezwłoczne wprowadzenie  regulacji prawnych dotyczących finansowania świadczeń medycznych udzielanych mieszkańcom domów pomocy społecznej przez pielęgniarki zatrudnione w tych placówkach, w aspekcie konieczności zapewnienia  całodobowej stacjonarnej opieki pielęgniarskiej  ich mieszkańcom.