Wolontariusz Roku

10.11.2008

Zapraszamy instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne korzystające z pomocy wolontariuszy do wzięcia udziału w V edycji konkursu o tytuł „Wolontariusza Roku”.

Tytuł ten ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności wolontariuszy, którzy bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia – pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Zabrza.
Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie powinni zapoznać się z regulaminem przyznawania tytułu „Wolontariusz roku” oraz zgłosić kandydata za pomocą formularza (dostępny w załączniku).
Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 listopada 2008 roku.
 
 
 
Regulamin przyznania tytułu „Wolontariusz Roku”.
 
 
§ 1
 
Postanowienia ogólne
 
1. Tytuł „Wolontariusz Roku” ma na celu uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności wolontariuszy, którzy bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Zabrza.
 
2. Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej oraz zespołowej.
 
3. Prezydent Miasta Zabrze przyznaje tytuł „Wolontariusz Roku”, na wniosek
Kapituły.
 
4. Do tytułu mogą być nominowane osoby fizyczne, które aktywnie prowadziły działania na zasadzie pracy wolontaryjnej.
 
 
§ 2
 
Tryb przyznawania tytułu „Wolontariusz Roku”.
 
1. Kandydatów do tytułu „Wolontariusz Roku” mogą zgłaszać: instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne, korzystające z pomocy wolontariuszy.
 
2. Każda organizacja zgłasza 1 kandydata lub 1 zespół.
 
3. W przypadku związku, stowarzyszenia, fundacji prawo zgłoszenia przysługuje organizacji, która działa minimum 2 lata oraz wypełnia obowiązki nałożone na organizacje pozarządowe przepisami prawa ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach / tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 /, ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /tj. Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 /, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U.z 2003 roku Nr 96 poz. 873 z późn. zm./
 
4. Kandydatów do nominacji do tytułu „ Wolontariusz Roku” przedstawia Prezydentowi Kapituła w składzie:
– Przewodniczący Komisji Kultury , Sportu i Rekreacji RM,
– Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania RM
– Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej RM,
– Przewodniczący Komisji Zdrowia RM,
– Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
– Naczelnik Wydziału Kontaktów Społecznych,
– Naczelnik Wydziału Oświaty,
– Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu,
– Naczelnik Biura Promocji Miasta,
– Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych.
 
5. Kapituła ma prawo zgłoszenia własnych kandydatów do nominacji do tytułu „Wolontariusz Roku”.
 
6. Przyznawanie tytułu odbywa się dwuetapowo.
 
7. Pierwszy etap obejmuje zgłoszenie kandydata. Zgłoszenia kandydatur do tytułu „Wolontariusz Roku” należy dokonać, osobiście, w terminie do 27 listopada każdego roku w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, pokój 204 z dopiskiem „Wolontariusz Roku ” lub w sekretariacie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze.
Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię i nazwisko – kandydata do tytułu, członków zespołu,
b) adres zamieszkania,
c) wskazanie kategorii tytułu, w której zgłaszany jest kandydat,
d) krótką charakterystykę kandydata,
e) opis dotychczasowych działań kandydata na rzecz zabrzańskiego
środowiska,
f) szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydatury (działania podjęte w danym roku i latach ubiegłych, w przypadku działalności ciągłej),
g) nazwę oraz adres instytucji / organizacji zgłaszającej kandydata do tytułu,
h) uchwałę zarządu organizacji.
 
8. Zgłoszenia kandydatur, należy składać osobiście.
 
9. Drugi etap obejmuje sprawdzenie zgłoszeń oraz nominowanie do tytułu kandydatów zgłoszonych przez organizacje (instytucje) spełniających warunki wyróżnienia.
 
 
§ 3
 
Postanowienia końcowe.
 
1. Nazwiska osób wyróżnionych zostaną ogłoszone do dnia 30.11. każdego roku na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu / www.um.zabrze.pl /
 
2. Ceremonia wręczenia wyróżnień odbywa się podczas obchodów Światowego Dnia Wolontariusza – 5 grudnia każdego roku.
 
3. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Kapituła, od decyzji której nie przewiduje się odwołań.
 
4. Organizatorzy przedsięwzięcia zapewniają, że dane osobowe zawarte w zgłoszeniach kandydatur wykorzystane mogą być tylko w celu przyznania tytułu.
 

Do pobrania:
Kupon zgłoszeniowy do tytułu "Wolontariusza Roku" (doc, 30 kB)
Kupon zgłoszeniowy do tytułu "Wolontariusza Roku" (pdf, 29 kB)