Zabrze przestrzenią rozwoju

O ekonomii społecznej na konferencji

15.10.2008

23 października od godz. 10.00 do 13.00 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – jako partner Projektu "WES – Wsparcie ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego" – zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji inaugurującej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Spotkanie odbędzie się w auli multimedialnej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przy ul. Opolskiej 15.

Celem konferencji jest przybliżenie zagadnień związanych z ekonomią społeczną oraz prezentacja katalogu nieodpłatnych usług (szkolenia, seminaria, doradztwo, warsztaty partnerskie), które będą świadczone w ramach Projektu. Ponadto zostaną zaprezentowane możliwości i zasady pozyskiwania środków finansowych przez podmioty ekonomi społecznej.
 
W konferencji mogą wziąć udział osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę, wolontariusze oraz członkowie w podmiotach: organizacje pozarządowe, spółdzielnie (socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych), osoby prawne i jednostki działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji mogą przesłać formularz zgłoszeniowy do dnia 20 października na numer faksu 032 35 111 86, a oryginał dokumentu należy dostarczyć w dniu konferencji.
 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 032 35 11188 lub 99, wes@rig.katowice.pl.
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
 
udziału w projekcie „WES – Wsparcie ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego”
Nr projektu WND-POKL.07.02.02-24-013/08
 
 
 
 
 
 
 Rodzaj otrzymanego wsparcia:
 
KONFERENCJA
Katowice, 23.10.2008r.
Miejsce Aula Multimedialna RIG Katowice, ul. Opolska 15
 
 
Nazwa Wnioskodawcy
Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
Nazwa wykonawcy usługi
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
 
 
 
Dane osoby delegowanej:
 
Imię i nazwisko
 
Status osoby delegowanej (zaznaczyć właściwe):
    Oświadczam, że jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę w niżej wymienionej jednostce
    Oświadczam, że jestem wolontariuszem w niżej wymienionej jednostce
    Oświadczam, że jestem członkiem w niżej wymienionej jednostce
 
Dane jednostki, która otrzymuje wsparcie:
 
 
Nazwa instytucji
 
 
Nazwa rejestru (KRS lub inny właściwy)
 
Numer w rejestrze
 
Typ instytucji, status prawny (np. stowarzyszenie)
 
 
Adres jednostki
 
 
Numer telefonu
 
Adres poczty elektronicznej
 
 
Charakterystyka (typ) prowadzonej działalności
 
 
Oświadczenie:
    Oświadczam, że instytucja prowadzi działalność gospodarczą*;
     Oświadczam, że instytucja nie prowadzi działalności gospodarczej*;
*w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004 nr 173 poz.1807) z późniejszymi zmianami
 
Zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystywane przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia do celów rekrutacji, sprawozdawczości, monitoringu oraz ewaluacji w ramach koordynacji projektu „WES – Wsparcie ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego”. Dane są przekazywane dobrowolnie. Informujemy także o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz 926, z późniejszymi zmianami). Jestem świadoma/świadomy, że 100% kosztów pokrywanych jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. W związku z tym zobowiązuję się do:
– Aktywnego uczestnictwa w szkoleniu,
– Podpisania listy obecności na szkoleniu,
– Wypełnienia dokumentów związanych z projektem.

Podpis uczestnika
Podpis osoby delegującej (uprawnionej
do reprezentowania jednostki)
 
 
…………….……………………………………
 
 
…………….……………………………………………