Porozumienie w sprawie systemu gospodarki odpadami

30.09.2008

30 września zostało zawarte porozumienie pomiędzy miastami członkowskimi a Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym w sprawie stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Koordynatorem podejmowanych w tej sprawie działań będzie Górnośląski Związek Metropolitalny.

Podpisane porozumienie dotyczy również przygotowania niezbędnych decyzji prawno-organizacyjnych oraz opracowania wniosku do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w sprawie dofinansowania projektu.

– Jednym z celów „Strategii rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miast GZM” jest wskazanie najlepszego rozwiązania technologicznego i instytucjonalnego, mającego na celu uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miast tworzących GZM, poprzez zorganizowanie kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie GZM w oparciu o odpowiednią infrastrukturę techniczną – tłumaczy Krzysztof Krzemiński, rzecznik GZM. – Proponowany system gospodarki odpadami dla miast tworzących GZM powinien charakteryzować się takimi cechami, jak: „regionalność” oraz „perspektywiczność”, co oznacza, że w przyszłości system ten będzie pozwalał na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu GZM, a także z miast i gmin sąsiadujących.
Efektem wdrożenia systemu będzie nie tylko gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami unijnymi, ale też m.in. zapobieganie powstawaniu odpadów i zmniejszenie ich wytwarzania, odzysk odpadów oraz możliwość ich ponownego wykorzystania i recyklingu, redukcja ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko bez uprzedniego przetworzenia, bezpieczne dla środowiska ostateczne unieszkodliwianie odpadów pozbawionych wartości materiałowych i energetycznych.
 
Jak tłumaczy K. Krzemiński, w celu realizacji powyższych założeń, przyjęto następujące założenia:
·        odpady z selektywnego zbierania kierowane będą do funkcjonujących na terenie GZM sortowni w celu doczyszczenia,
·        kompostowanie odpadów będzie prowadzone tylko dla wyselekcjonowanych odpadów organicznych (odpady zielone z ogrodów i parków, odpady organiczne z targowisk,  wydzielone u źródła odpady kuchenne ulegające biodegradacji),
·        istniejące i planowane do uruchomienia na obszarze GZM instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonują jako obiekty lokalne pozwalające na wydzielenie surowców wtórnych, frakcji energetycznej a tym samym zmniejszenie ilości składowanych odpadów,
·        po uruchomieniu instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych całość odpadów zmieszanych i po mechaniczno-biologicznym przerobie poddawana jest termicznemu unieszkodliwianiu,
·        odpady po procesie termicznego unieszkodliwiania będą poddawane w pierwszej kolejności procesom umożliwiającym ich gospodarcze wykorzystanie lub deponowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych.
 
Docelowo system tworzyć będą sortownie odpadów, linie demontażu odpadów wielkogabarytowych, stacje przerobu odpadów budowlano-remontowych, kompostownie odpadów biodegradowalnych oraz zakłady termicznego unieszkodliwiania odpadów.
Szacuje się, że wartość projektu, który powinien zostać zrealizowany do końca 2014 r., to ponad 1 miliard zł, a poziom dofinansowania to około 600 milionów zł. Termin realizacji projektu to koniec 2014 roku.