Sesja Rady Miejskiej

16.09.2008

Minutą ciszy, która poświęcona zostałą pamięci zmarłego niedawno prof. Witolda Zdanowicza, rozpoczęła się 15 września sesja Rady Miejskiej w Zabrzu.

W programie obrad znalazło się ostatecznie 21 projektów uchwał. Z programu wycofano projekt uchwały z sprawie ustanowienia logo miasta Zabrze, dołączono natomiast projekty w sprawach: wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do komisji ds. przyznawania nagród sportowych, zmiany uchwały nr XVI/200/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zabrze na 2008 rok oraz czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach na terenie gminy miasta Zabrze (obie ostatnie uchwały zostały następnie zdjęte w trakcie dyskusji nad przedłożonymi projektami).

Radni przyjęli ponadto projekty uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu Miasta Zabrze na rok 2008,

2) wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Oddziału dla Przewlekle Chorych w Bytomiu przy Al. Legionów 49,

3) wyrażenia opinii dotyczącej projektów uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”,

4) zmiany uchwały Nr XXIII/216/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze,

5) zmiany uchwały Nr XXIII/217/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic obwodów publicznych gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze,

6) przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Zabrze,

7) ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Zabrze, poprzez podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego,

8) przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku,

9) przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku,

10) udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Zabrze w 2008 r. dla Gmin: Kruszyna pow. częstochowski i Herby pow. lubliniecki poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 r.,

11) skargi Pana Piotra Klekota zamieszkałego w Zabrzu na działalność Prezydenta Miasta Zabrze,

12) skargi Pani Ewy Fiałkowskiej zamieszkałej w Zabrzu na działalność Prezydenta Miasta Zabrze,

13) skargi Pana Krzysztofa Pączkowskiego zamieszkałego w Rudzie Śląskiej na działalność Prezydenta Miasta Zabrze,

14) wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miejskiej Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach,

15) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach poprzez wniesienie wkładu pieniężnego,

16) zmiany uchwały Nr XIV/152/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 września 2007 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycja na terenie Gminy Zabrze,

17) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 401.377 PLN w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Klonowej 23 w Zabrzu”,

18) zawarcia porozumienia o współpracy w celu stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miast na prawach powiatu – członków GZM.

Do komisji ds. przyznawania nagród sportowych radni powołali ze swojego składu: Borysa Budkę, Mariana Czochrę oraz Krystiana Jonecko.
W trakcie sesji radni wysłuchali również sprawozdania Prezydenta Miasta z prac w okresie międzysesyjnym, informacji z prac Sejmu RP, zaprezentowanej przez posła Mirosława Sekułę, oraz z prac Sejmiku Województwa Śląskiego, przygotowanej przez radnego Pawła Kaletę. Sprawozdanie z realizacji programu „Polskie sztuczne serce” przedstawił Jan Sarna, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.
W punkcie „zapytania, wolne głosy i wnioski” radni pytali m.in. o: obsadę stanowiska prezesa Górnika Zabrze, sprzedaż mieszkań pohutniczych, etap wdrażania ISO w Urzędzie Miejskim, formę dyskusji nad logo Zabrza, dalsze losy Domu Harcerza, stopień pokrycia miasta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, powołanie zespołu ds. przygotowania koncepcji zagospodarowania kaplicy przy ul. Żmudy w Biskupicach, częstotliwość przeprowadzania kontroli zabrzańskich placów zabaw, budowę nowej wiaty tramwajowej w rejonie ulic Tarnopolskiej i Szczęście Ludwika, montaż fotoradaru w Maciejowie, możliwość zwiększenia środków w przyszłorocznym budżecie na pielęgnację zieleni miejskiej, przygotowanie obchodów rocznicy śmierci W. Pileckiego, budowę ogólnodostępnego basenu i wybory członków do Młodzieżowej Rady Miasta.
Na zakończenie sesji prezydent Małgorzata Mańka-Szulik zaprosiła wszystkich do podzielenia się chlebem z tegorocznych uroczystości dożynkowych.