Sesja Rady Miejskiej w Zabrzu

11.09.2008

15 września w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5 – 7 rozpocznie się XXX sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 18 projektów uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu Miasta Zabrze na rok 2008,
 
2) wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Oddziału dla Przewlekle Chorych w Bytomiu przy Al. Legionów 49,
 
3) wyrażenia opinii dotyczącej projektów uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu”,
 
4) zmiany uchwały Nr XXIII/216/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze,
 
5) zmiany uchwały Nr XXIII/217/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic obwodów publicznych gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zabrze,
 
6) przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Zabrze,
 
7) ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Zabrze, poprzez podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego,
 
8) przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku,
 
9) przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku,
 
10) ustanowienia logo miasta Zabrze,
 
11) udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Zabrze w 2008 r. dla Gmin: Kruszyna pow. częstochowski i Herby pow. lubliniecki poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 r.,

 

12) skargi Pana Piotra Klekota zamieszkałego w Zabrzu na działalność Prezydenta Miasta Zabrze,

 
13) skargi Pani Ewy Fiałkowskiej zamieszkałej w Zabrzu na działalność Prezydenta Miasta Zabrze,
 
14) skargi Pana Krzysztofa Pączkowskiego zamieszkałego w Rudzie Śląskiej na działalność Prezydenta Miasta Zabrze,
 
15) wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miejskiej Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach,
 
16) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach poprzez wniesienie wkładu pieniężnego,
 
17) zmiany uchwały Nr XIV/152/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 września 2007 r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycja na terenie Gminy Zabrze,
 
18) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 401.377 PLN w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Klonowej 23 w Zabrzu”.