Park Miejski im. Jana Pawła II – ul. Korfantego, ul. Bruno, ul. Heweliusza, DK4

08.09.2008

Park Miejski im. Jana Pawła II w Zabrzu – ul. Korfantego, ul. Bruno, ul. Heweliusza, DK4

W ramach I etapu wykonano:
A) Elementy zagospodarowania terenu:
podbudowa nawierzchni skate parku,
nawierzchnia skate parku (betonowa),
fundamenty elementów skate parku,
elementy skate parku (w tym elementy betonowe, blachy, rury, barierki),
wykonanie boisk do siatkówki plażowej na podbudowie wraz ze słupkami do montażu siatki,
wykonanie boiska do piłki nożnej na podbudowie,
wykonanie boisk o nawierzchni syntetycznej na podbudowie (tenis i koszykówka) wraz z wyposażeniem (bramki, kosze),
wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów,
dostawa i montaż ławek i koszy na śmieci.
B) Instalacje wodno – kanalizacyjne:
Zakres obejmuje następujące instalacje:
kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe z terenu parku
kanalizacja deszczowa z separatorem z odwodnienia parkingu.
C) Instalacja elektryczna:
Złącza kablowe i złącze pomiarowe ZP1b i zasilane kablem YAKYżo 4x25mm
Wolnostojąca szafka oświetleniowa.
Obwody kablem YAKY 4 x 25mm do zasilania słupów oświetleniowych objętych I etapem.
Słupy stalowe oświetleniowe na fundamencie prefabrykowanym
Wzdłuż trasy kabli ułożono bednarkę FeZn 25x4mm
D) Drogi:
chodniki i ścieżki z kostki betonowej na podbudowie wraz z drenażem
parking samochodów osobowych 60mp
E) Zieleń:
wykonanie makroniwelacji
założenie trawników
nasadzenie drzew
wycinki
przesadzenia

W ramach II etapu wykonano:
Podbudowę nawierzchni placów zabaw
Nawierzchnię placów zabaw
Elementy placów zabaw
Ściany murowane wraz z fundamentami i wykończeniami
Dostawa i montaż ławek oraz koszy na śmieci
Chodniki i ścieżki z kostki betonowej na podbudowie wraz z drenażem
Wykonanie makroniwelacji terenu
Założenie trawników
Nasadzenie drzew
Przesadzenia

Wykonawca etapu I:
Konsorcjum firm:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu,
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
2. ZRUG Zabrze Sp. z o.o., 41-807 Zabrze, ul. Pyskowicka 23
3. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUD-INSTAL” Sp. z o.o., ul. Torowa 1B, 41-800 Zabrze
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 58/49

Wykonawca etapu II:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu,
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

Całkowity koszt realizacji etapu I:
2 731 134,12 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści cztery złote 12/100 zł)

Całkowity koszt realizacji etapu II:
2 078 946,17 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 17/100 zł)

Czas realizacji etapu I:
Lipiec 2006 roku do grudnia 2006 roku

Czas realizacji etapu II:
Sierpień 2007 roku do maja 2008 roku