Lepiej razem niż osobno

14.08.2008

Dzisiaj Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza w obecności Zygmunta Łukaszczyka, wojewody śląskiego podpisała porozumienie w sprawie realizacji projektu „Lepiej razem niż osobno”, prowadzonego w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

Zabrzański projekt uzyskał najlepszą ocenę i dofinansowanie w kwocie 63620,00 zł na wykonanie zadań w tym zakresie.
Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 58 projektów z jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, ubiegających się o dofinansowanie z budżetu państwa. Powołana przez wojewodę śląskiego komisja wytypowała 5 projektów, które zarekomendowała Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dofinansowanie z MSWiA otrzymały cztery projekty na łączną kwotę 156100,00 zł. Oprócz Zabrza wsparcie uzyskały Katowice, Piekary Śląskie i gmina Psary.
 
Z chwilą wprowadzenia rządowego programu „Razem Bezpieczniej” od marca 2007 r.
w Zabrzu realizowane są jego założenia.
17 września 2007 r. Rada Miejska w Zabrzu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Poprawy Bezpieczeństwa Publicznego na lata 2007-2008”.
Głównym celem programu jest:
– poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa oraz porządku publicznego,
– eliminowanie lub ograniczanie negatywnych zjawisk i tendencji w tym zakresie,
– przeciwdziałanie patologiom i niedostosowaniu społecznemu.
 
Inicjatorem programu „Lepiej razem niż osobno” jest Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Zabrza. Adresatami natomiast są dzieci i młodzież oraz wszyscy, dla których los młodych obywateli naszego miasta jest ważny. Do jego podstawowych zadań zaliczamy:
– podniesienie poziomu bezpieczeństwa przez niwelowanie zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży,
– koordynacja działań służb i instytucji działających na rzecz dziecka, rodziny i szkoły (Policja, Straż Miejska, Urząd miejski – Wydział Oświaty, szkoły i placówki oświatowe, Zespół Kuratorów Sądowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Lokalny Ośrodek Wsparcia),
– stworzenie zespołu interwencyjnego, działającego na rzecz przestrzegania Praw Dziecka,
– prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie przemocy i agresji szkolnej oraz przemocy w rodzinie.
 
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Miasta Zabrze Urząd Miejski w Zabrzu przyłączył się do kampanii w ramach programu „Bezpieczny Mieszkaniec”. Od ubiegłego roku Gmina Zabrze jest Partnerem Lokalnego Programu Społecznego „Szkoła bez przemocy”.