Ordynacja wyborcza

07.08.2008

Załącznik
do Statutu Dzielnicy/Osiedla

ORDYNACJA WYBORCZA DO RADY DZIELNICY/OSIEDLA

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Ordynacja niniejsza ustala zasady i tryb wyboru członków Rady Dzielnicy/Osiedla

§ 2
1. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Głosować można tylko osobiście.

§ 3
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do Rady ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania Rady.

§ 4
Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu,
3) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

§ 5
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej prawo wybierania do Rady.

§ 6
1. Wybory do Rady Dzielnicy/Osiedla zarządza Rada Miejska w Zabrzu wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy, najpóźniej 35 dni przed dniem wyborów.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 określa dni, w których upływają terminy przewidziane w niniejszej ordynacji wyborczej (kalendarz wyborczy).

§ 7
1. Liczbę członków Rady Dzielnicy/Osiedla określa Rada Miejska w uchwale zarządzającej termin wyborów, stosownie do odpowiednich przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
2. Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości wraz z informacją o zarządzeniu terminu wyborów.
3. Liczbę członków Rady Dzielnicy/Osiedla podaje się również do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczeń w danej Dzielnicy/Osiedla, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

Rozdział II
OBWODY GŁOSOWANIA

§ 8
1. W celu przeprowadzenia głosowania na terenie Dzielnicy/Osiedla tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców.
2. Obwody głosowania tworzy Miejska Komisja Wyborcza na wniosek Prezydenta, ustalając ich granice i numery oraz wyznacza siedziby obwodowych komisji wyborczych.
3. Uchwałę Miejskiej Komisji Wyborczej o utworzeniu obwodów głosowania podaje się do wiadomości mieszkańców Dzielnicy/Osiedla przez rozplakatowanie obwieszczeń najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

Rozdział III
SPISY WYBORCÓW

§ 9
1. Prezydent Miasta zarządza sporządzenie spisu wyborców zamieszkałych na terenie Dzielnicy/Osiedla, ujętych w stałym rejestrze wyborców wg stanu na dzień sporządzenia spisu – nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą wyborów.
2. W spisie wyborców wymienia się nazwisko, imię i imię ojca, datę urodzenia i adres zamieszkania wyborcy.
3. Spis sporządza się w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Rozdział IV
ORGANY WYBORCZE

§ 10

Prezydent Miasta:
– sprawuje nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego,
– zapewnia komisjom wyborczym lokale, środki techniczne i organizacyjne niezbędne do sprawnego przeprowadzenia wyborów,
– rozpatruje skargi na działalność Miejskiej Komisji Wyborczej,
– podaje do publicznej wiadomości zbiorcze wyniki wyborów,
– przekazuje Radzie Miejskiej informacje o przebiegu i wynikach wyborów.

§ 11
1. Dla przeprowadzenia wyborów Prezydent Miasta powołuje Miejską Komisję Wyborczą najpóźniej na 33 dni przed dniem wyborów.
2. Miejska Komisja Wyborcza powołuje obwodowe komisje wyborcze w drodze losowania spośród wyborców figurujących w stałym rejestrze wyborców, którzy zgłoszą swoją kandydaturę w Urzędzie Miejskim, najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów.

§ 12
Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ordynacji wyborczej przez obwodowe komisje wyborcze,
2) zapewnienie we współdziałaniu z Prezydentem Miasta organizacji wyborów do Rad Dzielnic/Osiedli,
3) tworzenie obwodów głosowania,
4) określanie zasad funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych,
5) rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych,
6) udzielanie, w miarę potrzeby, obwodowym komisjom wyborczym wytycznych i wyjaśnień,
7) zarządzanie druku kart do głosowania i dostarczenie ich obwodowym komisjom wyborczym,
8) rejestrowanie kandydatów do Rady Dzielnicy/Osiedla,
9) zarządzanie drukowania obwieszczeń oraz ich dostarczenie do obwodowych komisji wyborczych,
10) ustalenie zbiorowych wyników wyborów i zarządzenie ich ogłoszenia,
11) rozpatrywanie protestów wyborczych,
12) przesyłanie sprawozdań z przebiegu wyborów do Rad Dzielnic/Osiedli wraz z wynikami wyborów Prezydentowi Miasta,
13) na podstawie protokołu wyników wyborów wydawanie zaświadczeń o wyborze.

§ 13
Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy:
1) podawanie do wiadomości wyborców informacji o listach kandydatów i danych o kandydatach przez rozplakatowanie na obszarze danego obwodu,
2) przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
3) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
4) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomości publicznej oraz przesłanie protokołów głosowania do Miejskiej Komisji Wyborczej.

§ 14
1. W skład komisji wyborczych wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz co najmniej 2 – 4 członków w tym jedna osoba wskazana do składu komisji przez Prezydenta Miasta.
2. W przypadku mniejszej ilości członków komisji od minimalnej wymaganej liczby skład komisji uzupełniany jest przez Prezydenta Miasta spośród wyborców.
3. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 15
1. Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej traci członkostwo komisji w przypadku zgłoszenia jej kandydatury do Rady Dzielnicy/Osiedla.
2. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych mogą otrzymać diety. Wysokość diet określa Prezydent Miasta.

§ 16
Miejska Komisja Wyborcza ustala:
1) wzory pieczęci wyborczych,
2) wzory protokołów rejestracji kandydatów do Rad Dzielnic/Osiedli,
3) wzory kart do głosowania,
4) wzory protokołów głosowania i protokołów ustalenia wyników wyborów,
5) wzory zaświadczeń o wyborze.

§ 17
Komisje wyborcze rozwiązuje organ, który je powołał, po zakończeniu ich działalności.

Rozdział V
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO RADY DZIELNICY/OSIEDLA

§ 18
1. Kandydatów do Rady Dzielnicy/Osiedla zgłasza się do Miejskiej Komisji Wyborczej najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów.
2. Liczba zgłoszonych kandydatów musi być większa od liczby mandatów w danej Dzielnicy/Osiedlu o 3 osoby.
3. W przypadku nie spełnienia wymogów zawartych w ust. 2 termin rejestracji przedłuża się o 5 dni, o czym zawiadamia się mieszkańców. W przypadku braku wymaganej ilości kandydatów wyborów nie przeprowadza się.
4. Zgłaszając kandydatów do Rady Dzielnicy/Osiedla należy podać jego nazwisko, imię, wiek, zawód i miejsce zamieszkania.
5. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

§ 19
1. Zgłoszenie kandydata do Rady Dzielnicy/Osiedla powinno być podpisane przez co najmniej 50 mieszkańców Dzielnicy/Osiedla, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
2. Wyborca podpisując zgłoszenie kandydata obok podpisu podaje czytelnie swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania.

§ 20
1. Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje kandydaturę zgłoszoną zgodnie z przepisami, sporządzając protokół rejestracji zgłoszenia i zawiadamia o tym zgłaszających.
2. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, które nie dadzą się usunąć, komisja stwierdza nieważność zgłoszenia powiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszających.
3. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje inne wady, komisja wzywa do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeżeli wskazane wady nie zostaną usunięte, komisja stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata.
4. Uchwałę Miejskiej Komisji Wyborczej stwierdzającą nieważność zgłoszenia kandydata zgłaszający mogą zaskarżyć w ciągu 2 dni do Prezydenta Miasta.
5. Decyzja podjęta w wyniku rozpatrzenia skargi jest ostateczna.

§21
1. Po upływie terminu rejestracji kandydatów, z uwzględnieniem § 20 pkt 4, Miejska Komisja Wyborcza ustala w porządku alfabetycznym rejestr kandydatów dla Dzielnicy/Osiedla.
2. Po ustaleniu rejestru kandydatów Miejska Komisja Wyborcza zarządza wydrukowanie obwieszczeń, zawierających dane o zarejestrowanych kandydatach.
3. Obwieszczenia, o których mowa w ust. 2, powinny być dostarczone w odpowiedniej ilości do obwodowych komisji wyborczych w celu rozplakatowania najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów.

§ 22
1. Miejska Komisja Wyborcza skreśla z rejestru nazwisko kandydata, który zmarł, utracił bierne prawo wyborcze lub wycofał zgodę na kandydowanie.
2. O skreśleniu nazwiska kandydata Komisja niezwłocznie powiadamia wyborców.
3. Informacja o skreślonym kandydacie (kandydatach) powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie obwodowej komisji wyborczej.
4. Jeżeli wskutek skreślenia nazwiska kandydata liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc do obsadzenia, wybory przeprowadza się na zasadach ogólnych.

 

Rozdział VI
KARTY DO GŁOSOWANIA

§ 23
1. Drukowanie kart do głosowania zarządza Miejska Komisja Wyborcza na podstawie ustalonego rejestru kandydatów.
2. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie w porządku alfabetycznym.
3. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko jednostronnie.
4. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią Miejskiej Komisji Wyborczej.

Rozdział VII
GŁOSOWANIE

§ 24
Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, bez przerwy, między godziną 8.00 a 20.00.

§ 25
Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta, czy na swoim miejscu znajdują się spisy wyborców, po czym komisja zamyka i pieczętuje urnę wyborczą.

§ 26
Przez cały czas trwania głosowania w lokalu wyborczym powinny być obecne co najmniej 2 osoby, w tym przewodniczący obwodowej komisji wyborczej lub jego zastępca.

§ 27
Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej czuwa nad zachowaniem tajności głosowania oraz nad porządkiem w lokalu wyborczym.

§ 28
1. Przed wydaniem karty do głosowania komisja wyborcza sprawdza tożsamość wyborcy i czy dana osoba jest objęta spisem wyborców.
2. Wydając wyborcy kartę do głosowania komisja zaznacza to w spisie wyborów przy jego nazwisku. Otrzymując kartę do głosowania, wyborca składa również własnoręczny podpis przy swoim nazwisku na spisie wyborców.

§ 29
Wyborca nie umieszczony w spisie wyborców zostanie dopisany do spisu w dniu wyborów, jeżeli z zapisu w jego dowodzie osobistym wynika, że jest zameldowany na obszarze danego obwodu głosowania.

§ 30
1. Wyborca stawia znak X w pustym kwadracie umieszczonym przy nazwisku wybranego kandydata (dwie linie przecinające się wewnątrz pustego kwadratu).
Wszelkie inne znaki w tym miejscu lub zamazanie kwadratu przeznaczonego do
wskazania wybranego kandydata powodują nieważność głosu.
2. Głos jest nieważny, jeżeli nie wskazano żadnego z kandydatów lub gdy liczba wskazanych kandydatów jest większa niż liczba mandatów do obsadzenia.
3. Jakiekolwiek znaki, skreślenia czy dopiski poczynione poza pustym kwadratem przy nazwisku przeznaczonym na wskazanie wybranego kandydata nie wpływają na ważność oddanego głosu.

§ 31
1. W razie konieczności przerwania głosowania, komisja pieczętuje urnę i oddaje ją na przechowanie przewodniczącemu.
2. Po podjęciu głosowania komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie nie zostały naruszone.

Rozdział VIII
USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

§ 32
1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania.
2. Komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania oraz – po otwarciu urny wyborczej – ustala liczbę oddanych głosów.
3. Po ustaleniu liczby głosów ważnych, obwodowa komisja wyborcza przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

§ 33
1. Obwodowa komisja wyborcza sporządza w 2 egzemplarzach protokół głosowania.
2. W protokole należy wymienić liczbę:
1) osób uprawnionych do głosowania,
2) oddanych głosów,
3) głosów nieważnych,
4) głosów ważnych,
5) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
3. Obwodowa komisja wyborcza sporządza w 2 egzemplarzach protokół głosowania. W protokole podaje się także czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania, jak również podaje się istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.
4. Protokół podpisują wszyscy członkowie obwodowej komisji wyborczej obecni przy głosowaniu.
5. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.

§ 34
1. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja wyborcza podaje wyniki głosowania do wiadomości publicznej przez wywieszenie kopii protokołu w jej siedzibie.
2. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej dostarcza niezwłocznie w zapieczętowanej kopercie 2 egzemplarze protokołu Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z całą dokumentacją wyborczą, w tym kartami wyborczymi.

Rozdział IX
USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW

§ 35
1. Na podstawie protokołów otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych Miejska Komisja Wyborcza ustala wyniki wyborów w Dzielnicy/Osiedlu.
2. Za wybranych do Rady Dzielnicy/Osiedla uznaje się kandydatów, którzy otrzymali najwięcej ważnie oddanych głosów w ilości odpowiadającej liczbie członków Rady Dzielnicy/Osiedla.
3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, a liczba mandatów pozostająca do obsadzenia jest niewystarczająca, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie pomiędzy tymi kandydatami przeprowadzone przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w obecności członków Komisji oraz zainteresowanych kandydatów. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyników wyborów.
4. Kopię protokołu wyników wyborów Miejska Komisja Wyborcza przekazuje Radzie Dzielnicy/Osiedla.

Rozdział X
PROTESTY WYBORCZE

§ 36
1. W ciągu 7 dni od daty wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów do Rady lub wyborowi członka rady dzielnicy/osiedla z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom lub naruszenia przepisów niniejszej Ordynacji dotyczących przebiegu głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów.
2. Protest może wnieść każdy wyborca zamieszkały na obszarze działania Rady, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców.
3. Protest wnosi się na piśmie do Miejskiej Komisji Wyborczej.
4. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.
5. Miejska Komisja Wyborcza rozpoznaje protesty w ciągu 7 dni po upływie terminu do wnoszenia protestów w składzie 3 członków, z udziałem zainteresowanych i przewodniczących właściwych komisji wyborczych.
6. Miejska Komisja Wyborcza pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną w myśl przepisów ust. 2 lub nie spełniający warunków określonych w ust. 1.

§ 37
1. Miejska Komisja Wyborcza rozpoznając protesty rozstrzyga o ważności wyborów oraz o ważności wyboru członka rady dzielnicy/osiedla.
2. Miejska Komisja Wyborcza, orzekając o nieważności wyborów lub o nieważności wyboru członka rady dzielnicy/osiedla, stwierdza wygaśnięcie mandatów oraz postanawia o przeprowadzeniu wyborów ponownych lub o podjęciu niektórych czynności wyborczych, wskazując czynność, od której należy ponowić postępowanie wyborcze.
3. Na orzeczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zainteresowanym i przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej przysługuje, w ciągu 3 dni od daty doręczenia orzeczenia, zażalenie do Rady Miejskiej. Rada Miejska rozpoznaje sprawę na najbliższej sesji; na rozstrzygnięcie Rady nie przysługuje środek zaskarżenia.

§ 38
1. Przeprowadzenie wyborów ponownych lub podjęcie wskazanych czynności wyborczych zarządza Prezydent w ciągu 7 dni od dnia zakończenia postępowania, o którym mowa w §36.
2. Wygaśnięcie mandatów członków rady dzielnicy/osiedla, o którym mowa w §37, następuje z dniem podania zarządzenia Prezydenta do publicznej wiadomości.

§ 39
1. W razie unieważnienia wyborów lub wyboru członka rady dzielnicy/osiedla, wybory ponowne lub wskazane czynności wyborcze przeprowadzają te same komisje wyborcze, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów niniejszych.
2. Jeżeli podstawą unieważnienia wyborów lub wyboru członka rady dzielnicy/osiedla były zarzuty odnoszące się do komisji wyborczych lub nieprawidłowości w spisie wyborców, powołuje się nowe komisje lub sporządza nowe spisy.
3. Wyniki wyborów ponownych i przeprowadzonych czynności wyborczych podaje się w sposób określony w niniejszej przepisach.

Rozdział XI
WAŻNOŚĆ WYBORÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

§ 40
Ważność wyborów stwierdza Rada Miejska na podstawie opinii Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Prezydenta Miasta.

§ 41
Wyniki wyborów ogłasza Prezydent Miasta na podstawie protokołu Miejskiej Komisji Wyborczej, po stwierdzeniu ich ważności przez Radę Miejską.

§ 42
1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Dzielnicy/Osiedla następuje wskutek:
1) pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego na ręce Przewodniczącego
Rady Miejskiej,
2) utraty biernego prawa wyborczego,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej.
2. Wakujące miejsce w Radzie Dzielnicy/Osiedla uzupełnia kolejny kandydat z największą
liczbą głosów.
3. W przypadku braku kolejnych kandydatów miejsce pozostaje nie obsadzone.

§ 43
Jeżeli liczba członków Rady Dzielnicy/Osiedla zmniejszy się o ponad połowę, Rada Miejska w Zabrzu skraca kadencję Rady Dzielnicy/Osiedla.

 

Do pobrania: