Nabór kandydatów do komisji wyborczych

07.08.2008

Miejska Komisja Wyborcza powołana przez Prezydenta Miasta w związku z zarządzonymi na dzień 21 września 2008 r. wyborami do Rad Dzielnic i Rad Osiedli na terenie miasta Zabrze informuje wszystkich zainteresowanych, że nabór kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w trybie losowania spośród chętnych, którzy zgłoszą się poprzez wrzucenie swego zgłoszenia do urny wystawionej na portierni w gmachu Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30 od poniedziałku do piątku) od 20 sierpnia do 2 września 2008 r.

Zgłoszeń można dokonywać na formularzach, które będą udostępnione w miejscu wystawienia urny. Zgłaszający się kandydaci zobowiązani są podać następujące dane:

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer PESEL
Numer NIP

Zgłosić swoją kandydaturę można tylko jeden raz (na jednym formularzu). Zgłoszenie musi być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na kandydowanie do składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach do rad dzielnic i rad osiedli w Zabrzu w dniu 21 września 2008 roku”

i własnoręcznie podpisane przez kandydata. Kandydować na członka obwodowych komisji wyborczych mogą tylko mieszkańcy miasta Zabrze uprawnieni do udziału w wyborach (ujęci w stałym rejestrze wyborców), dla których żaden z kandydatów na członka rady dzielnicy bądź osiedla, na terenie którego będzie działać komisja nie jest członkiem rodziny.

Udział w składzie komisji nie niesie z sobą uprawnienia do urlopu bezpłatnego w przypadku osób, którym w dniu wyborów wypada dzień pracy.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
(-) Mariusz Kwaśniewski

Do pobrania: