Zmiany w stypendiach

11.07.2008

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości wsparcia stypendialnego dla studentów w nowym okresie programowania 2007-2013 informujemy, iż nastąpiła bardzo istotna zmiana w stosunku do działań w ramach ZPORR.

Wszystkie środki płynące z Europejskiego Funduszu Społecznego będą w tym okresie wdrażane poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zgodnie z celami tego Programu wsparcie kierowane do studentów ma stanowić pomoc dla osób podejmujących kształcenie na kierunkach SMT (studia matematyczno-przyrodnicze i techniczne), jako kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy. Dotyczy to Działania 4.1.2 “Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

Ta forma wsparcia stanowi element działań w ramach tzw. komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a więc instytucją odpowiedzialną za wdrażanie tych środków nie są samorządy województw, lecz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trybem, w jaki będą przyznawane środki w ramach Działania 4.1.2 jest ponadto procedura dofinansowania projektów systemowych, polegająca na dofinansowaniu realizacji przez konkretne jednostki sektora finansów publicznych określonych zadań publicznych. Nie istnieje w tym przypadku procedura projektów konkursowych.
Projekty systemowe w ramach Działania 4.1.2 będą realizowane najwcześniej od października 2008. Bliższe informacje zamieszczone są na stronach internetowych:
www.efs.gov.pl
www.mnisw.gov.pl
 
Stypendia dla uczniów.
Informacje na temat założeń projektów w ramach Działania 9.1.3 “Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” są dostępne w Planie Działania dla Priorytetu IX na lata 2007-2008.
 
 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego www.efs.silesia-region.pl