Informacja o miejskich spółkach

01.07.2008

W czerwcu odbyły się, zwołane w trybie przewidzianym Kodeksem Spółek Handlowych, zwyczajne zgromadzenia zabrzańskich miejskich spółek. 

Każde z przedsiębiorstw: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonało prezentacji wyników finansowych Spółki, które przez Rady nadzorcze zostały przyjęte.

W ZPWiK sp. z o.o. przedstawiono Prezydentowi Zabrza, jako głównemu udziałowcowi spółki, zaangażowanie pracowników w realizację programu Poprawy gospodarki wodno-ściekowej, współfinansowanego ze środków UE oraz osiągnięcia wynikające z prowadzonych prac bieżących przez Spółkę. Do nich należy zaliczyć przede wszystkim ograniczenia strat wody w 2007 r. do poziomu 13% i wypracowanie zysku, pomimo zmniejszonej sprzedaży wody w stosunku do lat poprzednich. Spółka za rok 2007 osiągnęła zysk netto w kwocie 298569,58 zł, który został przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
Kolejna spółka rok 2007 rozpoczęła działalność jeszcze jako Zarząd Budynków Komunalnych w Zabrzu, natomiast 23 sierpnia 2007 roku, Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zmieniona została nazwa Spółki na Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Jednocześnie dokonano stosownych zmian w umowie Spółki. Spółka za rok 2007 osiągnęła zysk netto w kwocie 243680,36 zł, który został przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. Do osiągnięć zarządu spółki należy zaliczyć podniesiony wskaźnik ściągalności czynszów z budynków przekazanych w użytkowanie do 90,35% oraz wskaźnik ściągalności czynszów z budynków o nieuregulowanym stanie prawnym, który osiągnął poziom 86,62%. Ponadto w minionym roku udało się spółce zwiększyć poziom środków na funduszu remontowym o blisko 92 %.
Celem działalności spółki będzie rozpoczęcie działań mających na celu wybudowanie w systemie TBS dwóch budynków o charakterze mieszkalno – użytkowym, (rozpoczęcie budowy zaplanowano jeszcze w roku bieżącym) oraz zwiększenie zarządzanego zasobu poprzez zakup budynków od następców prawnych Huty Zabrze S.A.
ZPEC sp. z o.o. swoją działalność za rok 2007 również zamknęło wynikiem dodatnim, który wyniósł 92 865,57 zł i został przeznaczony na inwestycje spółki.
W roku 2007 przedsiębiorstwo wykonało wszystkie zaplanowane prace warunkujące dostawę ciepła do odbiorców. Spółka posiadała koncesje: nr WCC/159/198/U/OT-2/98/JS na wytwarzanie ciepła, nr PCC/175/198/U/OT-2/98/JS na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz nr OCC/56/198/U/OT-2/98/JS na obrót ciepłem, które obowiązywały do 15 października 2007 roku. Natomiast zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wystąpiono 6 kwietnia 2007 r.
o przedłużenie koncesji i decyzjami z dnia 29 sierpnia 2007 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedłużył termin ważności koncesji na okres do dnia 15 października 2025 roku.
Ponadto decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Spółka uzyskała zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, co pozwala realizować przedsiębiorstwu budowę sieci ciepłowniczej oraz sieci kanalizacji telemetrycznej, umożliwiającej tworzenie w przyszłości sieci światłowodowych.
MOSiR sp. z o.o., to spółka która prowadzi – w porównaniu do pozostałych spółek – odmienny rodzaj działalności o charakterze sportowo – rekreacyjno – kulturalnym. Rok 2007 w spółce obfitował w szereg imprez o zasięgu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym organizowanych na terenie jej obiektów. Ogółem odbyło się ok. 90 imprez, w których uczestniczyło ok. 400 tys. osób. Jedną z ważniejszych inwestycji przeprowadzonych w spółce w 2007 r. była realizacja drugiego etapu budowy zjeżdżalni na terenie Kąpieliska przy ul. Krakowskiej w Zabrzu. Pomimo jednak zorganizowania i współorganizowania wielu imprez oraz prowadzenia działalności gospodarczej,  zabrzańska spółka w 2007 r. wykazała stratę w wysokości 1.035 tys. zł.