Roboty publiczne

18.06.2008

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że dysponuje środkami na finansowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych.

Jest to jedna z aktywnych form, polegająca na przeciwdziałaniu bezrobociu i na zatrudnieniu osoby bezrobotnej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Osoba bezrobotna będzie mogła być zatrudniona przy pracach organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się: ochroną środowiska, kulturą, oświatą, sportem i turystyką, opieką zdrowotną, bezrobociem oraz pomocą społeczną. Ponadto zatrudnienie możliwe jest w spółkach wodnych oraz firmach związanych z tą dziedziną pod warunkiem, że prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu ul. Roosevelta 40a, nr tel. 032 277 90 00, e-mail sekretariat@pupzabrze.pl .