Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

18.06.2008

Prezydent Miasta Zabrze informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w południowej części dzielnicy Grzybowice.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr XXIII/223/04 z dnia 8 marca 2004 r., informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar miasta znajdujący się w południowej części dzielnicy Grzybowice, ograniczony ulicą Wincentego Witosa, ulicą Składową, istniejącą piaskową linią kolejową, zlikwidowaną linią kolejową, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt wyłożony będzie w dniach od 23.06.2008 r. do 25.07.2008 r. w siedzibie UM w Zabrzu, Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Zespół Planowania Przestrzennego, ulica Piastowska 11, pok. 1-3 (I p.) w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8.07.2008 r. w siedzibie UM w Zabrzu , ul. Wolności 286 , pokój 100 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zabrze z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2008 roku.

Do pobrania: