Przebudowa Drogi Krajowej Nr 4 (88) na odcinku 4,5 km

05.06.2008

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zmierzającego do określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Usprawnienie połączeń drogowych na DK 4 (88) w obrębie GMINY ZABRZE SPOT/2.2/50/04" obejmującego swym zakresem przebudowę odcinka Drogi Krajowej Nr 4 (88) w obrębie Gminy Zabrze, na odcinku 4,5 km (od km 320+950 do km 325+450)

files/2008_06/Decyzja_%20umorzenie.doc