Konkurs ofert kulturalnych

21.05.2008

Do 10 czerwca wszystkie podmioty działające statutowo w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego mogą przystąpić do otwartego konkursu na zadania publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, których realizacja odbędzie się w 2008 roku. Konkurs ogłoszony został przez Prezydenta Miasta.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie lub przesłanie w formie pisemnej do dnia 10 czerwca 2008 na adres: Urząd Miejski Wydział Kultury i Sportu, 41-800 Zabrze ul. Wolności 286, oferty wraz z załącznikami, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207 z 2005 r.).

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są do pobrania poniżej:

Zarządzenie nr 783/KS/2007 Prezydenta Miasta Zabrza z dnia 13.12.2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2008 r. (pdf, 128 kB)