Sesja absolutoryjna

15.04.2008

Zabrzańscy radni na sesji Rady Miejskiej w Zabrzu, która odbyła się 14 kwietnia, zatwierdzeniem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2007 r. udzielili absolutorium Prezydentowi Zabrza. Warto podkreślić, że żaden z radnych nie głosował przeciw tej uchwale.

Ponadto w trakcie sesji przyjęto11 projektów uchwał wykazanych w porządku obrad, a w tym m.in. projekty dotyczące zmiany uchwały nr XX/251/08 w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. poprzez wniesienie do Spółki prawa własności nieruchomości znajdujących się w jej wieczystym użytkowaniu oraz zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Zabrzu z działalności prowadzonej w 2007 roku.
 
Natomiast dwa projekty, w sprawach: utworzenia przez Gminę Zabrze oraz Zarząd Budynków Mieszkaniowych-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. spółki „Nowe miasto” oraz wyrażenia poparcia na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Wolności 350 a, obejmującą działkę nr 4721/3 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zabrzu księga wieczysta KW nr 11655, na której zlokalizowana jest obecnie siedziba Hufca ZHP w Zabrzu, na rzecz Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, 40-004 Katowice, Al. Korfantego 8 z bonifikatą, zostały zdjęte na wniosek radnych z porządku obrad.