Sesja Rady Miejskiej

14.04.2008

W poniedziałek, 14 kwietnia, o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

 W jej porządku przewidziano m.in. dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:
– przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2007 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta,
– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2008,
– wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Praktyki Lekarza Rodzinnego w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 7,
– utworzenia przez Gminę Zabrze oraz Zarząd Budynków Mieszkaniowych- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. spółki „Nowe miasto” Sp. z o.o.,
– zmiany uchwały Nr XX/251/08 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP,
– wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. poprzez wniesienie do Spółki prawa własności nieruchomości znajdujących się w jej wieczystym użytkowaniu,
– wyznaczenia podmiotów, dla których Rada Miejska w Zabrzu jest organem założycielskim, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w roku 2008,
– zmiany składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Zabrzu,
– skargi Natalii Małek na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
– skargi Zuzanny Kwoczała na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
– wyrażenia poparcia na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Wolności 350 a, obejmującą działkę nr 4721/3 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zabrzu księga wieczysta KW nr 11655, na której zlokalizowana jest obecnie siedziba Hufca ZHP w Zabrzu, na rzecz Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego, 40-004 Katowice, Al. Korfantego 8 z bonifikatą,
– zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Zabrzu z działalności prowadzonej w 2007 roku.