Masz głos, masz wybór

04.04.2008

Stowarzyszenie "Zawsze Zabrze" uczestniczy jako partner lokalny w ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór”.
Celem akcji jest zachęcanie obywateli do udziału w życiu publicznym (m.in. w wyborach samorządowych) oraz wzmacnianie – u wyborców i wybranych – poczucia współodpowiedzialności za decyzje dotyczące gminy. Uczestnikami akcji są organizacje pozarządowe, których zadaniem jest m.in. organizowanie publicznych debat o lokalnych problemach. Spotkanie z Prezydentem Zabrza w ramach tej akcji odbędzie się 5 maja w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu.

Akcja została zaplanowana na lata 2006-2010, czyli całą kadencję władz samorządowych. Działania rozpoczęto w 2006 roku od zachęcania do udziału w wyborach lokalnych. Około 200 organizacji pozarządowych z terenu całej Polski zorganizowało w swoich miejscowościach kampanie profrekwencyjne, zachęcające mieszkańców do oddania głosu. Odbyło się 140 debat mieszkańców z kandydatami na wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.
W 2007 roku organizatorzy skupili się na promowaniu działań służących poprawie komunikacji pomiędzy obywatelami, a wybranymi już władzami samorządowymi. Lokalne organizacje zorganizowały 177 otwartych debat z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, na których mieszkańcy zgłaszali swoje postulaty dotyczące polityki gminnej. 92 organizacje zebrały deklaracje wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, w których zawarli oni zobowiązania do realizacji w kolejnych latach.
W 2008 roku kontynuowane są działania na rzecz zainteresowania mieszkańców sprawami gminy i dialogu z władzami lokalnymi. Z organizatorami – Fundacją im. Stefana Batorego i Stowarzyszeniem Szkoła Liderów – współpracuje w tym roku  240 organizacji z całego kraju, które będą w swoich miejscowościach m.in. organizować debaty publiczne z udziałem władz samorządowych, diagnozować lokalne problemy, przyglądać się ich rozwiązywaniu i prowadzić kampanie informacyjne zachęcające mieszkańców do interesowania się sprawami gminy.
Szczegółowe informacje o akcji dostępne są na stronie www.maszglos.pl.
Akcja „Masz głos, masz wybór” współfinansowana jest ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz ze środków Unii Europejskiej. Kampania „Sprawdzaj tych, których wybierasz” współfinansowana jest ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Patronem akcji jest portal ngo.pl.