Konkurs dla rodziny

01.04.2008
Zapraszamy do udziału w konkursie “Moja wyjątkowa rodzina”, który organizowany jest w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny.
 

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny Metropolitalnego Święta Rodziny.
2. Z zastrzeżeniem punktu następnego uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby zainteresowane prezentacją swojej rodziny – jej dnia powszedniego, historii, drzewa genealogicznego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy w podanym przez Organizatora terminie.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu, a także ich małżonkowie, krewni w linii prostej, krewni boczni do drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Uczestnicy konkursu przygotowują prace mające dowolną formę, np: prac plastycznych, utworów literackich, nagrań audiowizualnych, prezentacji multimedialnych, albumów lub innych i przesyłają je na adres Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 12 w terminie do 30 kwietnia 2008 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
5. Do prac nadsyłanych na konkurs należy dołączyć opatrzoną godłem autora kopertę zawierającą dane teleadresowe uczestnika konkursu.
6. Prace konkursowe ocenia Jury wybrane przez Organizatora, składające się z przedstawicieli świata kultury i sztuki. Decyzje Jury są ostateczne.
7. Werdykt Jury zostanie ogłoszony podczas koncertu innaugurującego Metropolitalne Święto Rodziny w Zabrzu 17 maja 2008 roku.
8. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu 27 maja 2008 roku.
9. Jury przyznaje trzy nagrody oraz jedno wyróżnienie. Nagrodami dla przedstawicieli rodzin (od 3 do 5 osób w każdej rodzinie) jest wyjazd do Brukseli, a także publikacja portretów zwycięskich rodzin na łamach diecezjalnego wydania tygodnika „Gość Niedzielny“. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
10. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
11. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do dostarczenia prac odpowiednio zabezpieczonych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych personalnych oraz zdjęć uczestników konkursu.
13. Zgłaszając swój udział w konkursie, jego uczestnicy akceptują prawo Organizatora do prezentacji i publikacji nagrodzonych prac bez dodatkowej zgody i bez honorarium.