Rozmowy o oświacie

21.03.2008

Przedstawiciele samorządu zabrzańskiego wzięli udział w spotkaniu z Krystyną Szumilas, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zorganizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach.

Poseł przybliżyła aktualne plany i zamiary działań ministerstwa, a pozostali uczestnicy spotkania – swoje postulaty w sprawie konieczności pilnego przeprowadzenia zmian w systemie oświaty. Rozmawiano m.in. na temat urealnienia subwencji oświatowej, która wynika ze zwiększenia ilości zadań, a szczególnie ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, jak również uproszczenie algorytmu obliczania tej subwencji oraz likwidacji (bądź radykalnych zmian) Karty Nauczyciela. Zlikwidowana Karta miałaby być zastąpiona ustawą o zawodzie nauczyciela lub zmianą w zapisach Kodeksu pracy, które pozwoliłby precyzyjniej określić status zawodowy nauczyciela.