Zmiana radnego

19.03.2008

20 projektów uchwał radni przyjęli podczas XXII sesji Rady Miejskiej w Zabrzu.

Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym przedstawiła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która mówiła m.in. o zakończeniu prac nad strategią rozwoju miasta, a także o włączeniu 90 hektarów nieruchomości położonych między Grzybowicami a Mikulczycami do katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W związku z rezygnacją z funkcji radnego, złożoną na poprzedniej sesji przez Sławomira Pelca, jednym z projektów przedłożonych na sesji był projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wstąpienie do Rady Miejskiej kandydata z tej samej listy wyborczej. Miejsce to przypadło w udziale Annie Soleckiej-Bacia („Razem dla Zabrza”), która po złożeniu ślubowania została nową radną.
Dyskusje radnych wywołał projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami, którzy zatrudnieni są w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, jak również projekt dotyczący ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli poprzez podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku nauczycieli radni zadecydowali o przyznaniu im 3% podwyżki wynagrodzenia. Podczas sesji przyjęte zostały również m.in. projekty w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej, określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 r. oraz przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008 -2020.