Sesja Rady Miejskiej

17.03.2008

W poniedziałek, 17 marca, o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5 – 7 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

W jej porządku przewidziano m.in. dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:

– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2008,
– wyrażenia zgody na zawieranie porozumień między miastem Zabrze a innymi gminami i powiatami, których uczniowie szkół prowadzonych przez te jednostki uczestniczą w zajęciach grupy międzyszkolnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dotyczących zasad prowadzenie grupy międzyszkolnej oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Zabrzu,
– przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze,
– zmiany uchwały Nr XXIV/243/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych w Zabrzu, w których od 1 września 2004 roku będą utworzone oddziały dla dzieci 6 letnich w celu odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
– zmiany uchwały Nr XVII/222/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I kategorii zaszeregowania i wartości punktu dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze,
– ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrza, poprzez podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego,
– określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008,
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych między ulicami: Ofiar Katynia i Składową,
– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych między ulicami: Ofiar Katynia i Witosa,
– nadania statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej,
– apelu do Narodowego Funduszu Zdrowia odnośnie kontraktów na świadczenie usług medycznych w lecznictwie stacjonarnym,
– osiedlenia w Zabrzu rodziny narodowości polskiej – repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego Z.S.R.R,
– zmiany uchwały nr XXXII/330/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 października 2004 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze lub znajdujących się w jej posiadaniu samoistnym,
– zmiany uchwały nr XLV/526/98 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad oddawania w najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze, na okres dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieokreślony,
– podwyższenia kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach poprzez wniesienie wkładu pieniężnego,
– zmiany uchwały Rady Miejskiej nr LVIII/723/06 z dnia 11 września 2006 r. w     sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe w        międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz zasad i trybu ich przyznawania,
– uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr XVII/226/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie: wydania opinii do „Regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu”,
– przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zabrze na lata 2008 – 2020.