Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB_0073_E w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 73

12.03.2008

Prezydent Miasta Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

 
Zabrze, 2008-03-10
WE.7624-R-127/2006
Nr 127-11.1/2008
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)
 
z a w i a d a m i a m strony
 
że w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 nr GZB_0073_E na dachu budynku mieszkalnego w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 73, została wydana decyzja Prezydenta Miasta Zabrze (o sygn.: WE.7624-R-127/2006; Nr 127-11/2008) o umorzeniu postępowania w w/w sprawie.
 
Od wydanej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zabrze w terminie do 14-stu dni po upływie 14-stu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211) w poniedziałek w godz. od 730 do 1700, od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530 (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy).
 

 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA
ZABRZE
mgr Janusz Famulicki
p.o. Naczelnik Wydziału Ekologii