Obwieszczenie dot.:budowy stacji odwadniania osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Mikulczycach

07.03.2008

Prezydent Miasta Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

 
WE.7624-R-18/2008
Nr 18-6/2008
Zabrze, 2008-03-07
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji odwadniania osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Mikulczycach”.
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie przy ul. Leśnej 168 w Zabrzu, na działkach o numerach ewidencyjnych: 233/9, 74/9.
 
 
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ul. Wolności 215, 41-800 Zabrze), reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Pana Piotra Niemiec.
 
Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 31 w/w ustawy przysługuje każdemu.
W związku z powyższym, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 7 marca 2008r. do dnia 28 marca 2008r.
Uwagi i wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286.
Uwagi i wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia (art. 32 ust. 1a ustawy POŚ).
 
Z aktami sprawy (tj. wnioskiem oraz raportem o oddziaływaniu w/w inwestycji na środowisko) można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211) w poniedziałek w godz. od 730 do 1700, od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, informuję, iż dane o:
wniosku,
raporcie o oddziaływaniu w/w inwestycji na środowisko,
zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Zabrze. Wykaz jest dostępny Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego
w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211).
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie :
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286,
na stronie internetowej Urzędu Miasta Zabrze (www.um.zabrze.pl),
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl),
w miejscu realizacji przedsięwzięcia – Oczyszczalnia Ścieków Mikulczyce (ul. Leśna 168, Zabrze 41-800).
 
Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Janusz Famulicki
p.o. Naczelnik Wydziału Ekologii