Obwieszczenie dla stron w sprawie budowy stacji bazowej BTS 50910 w Zabrzu przy ul. Staromiejskiej 2

27.02.2008

Prezydent Miasta Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

 
Zabrze, 2008-02-26
WE.7624-R-15/2007
Nr 15-9.1/2008
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.)
 
 
z a w i a d a m i a m strony
 
 
że w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
budowa stacji bazowej PTC Sp. z o.o. oznaczonej jako BTS 50910 zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Staromiejskiej 2 (dz. nr 6774/533), została wydana decyzja Prezydenta Miasta Zabrze (o sygn.: WE.7624-R-15/2007; Nr 15-9/2008) o umorzeniu postępowania w w/w sprawie.
 
Od wydanej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zabrze w terminie do 14-stu dni po upływie 14-stu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Z w/w decyzją można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211) w poniedziałek w godz. od 730 do 1700, od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530 (z wyłączeniem sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy).
 
 
z up. PREZYDENTA MIASTA
ZABRZE
mgr Janusz Famulicki
p.o. Naczelnik Wydziału Ekologii