Przebudowa oczyszczalni ścieków -Śródmieście- w Zabrzu, etap II

22.02.2008

 

 
Prezydent Miasta Zabrze
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
 
 
 
 
 
 
Nasz znak: WE.7624-R-10/2008
Nr 10-3/2008
Zabrze, 2008-02-19
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „przebudowa oczyszczalni ścieków „Śródmieście” w Zabrzu, etap II”. Przedsięwzięcie obejmować będzie :
Zadanie 2 – Przebudowa oczyszczalni ścieków „Śródmieście”, w tym wykonanie hermetyzacji dezodoryzacji wybranych obiektów wraz z budową filtrów.
Zadanie 3 – Budowa suszarni osadów odwodnionych na oczyszczalni ścieków „Śródmieście”.
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie przy ul. Pestalozziego 10, na działkach: 4567/269, 2248/85, 4570/267, 5466/268 (część mechaniczna) oraz 2751/86, 2750/140, 2749/152, 2748/155, 2746/145, 2747/159, 2620/86, 2742/140, 2743/128 (część biologiczna).
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ul. Wolności 215, 41-800 Zabrze), reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Pana Piotra Niemiec.
 
Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 31 w/w ustawy przysługuje każdemu.
W związku z powyższym, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 22.02.2008 r. do dnia 14.03.2008 r. Uwagi i wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286.
Uwagi i wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia (art. 32 ust. 1a ustawy POŚ).
 
Z aktami sprawy (tj. wnioskiem oraz raportem o oddziaływaniu w/w inwestycji na środowisko) można zapoznać się w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211) w poniedziałek w godz. od 730 do 1700, od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, informuję, iż dane o:
wniosku,
raporcie o oddziaływaniu w/w inwestycji na środowisko,
zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Zabrze. Wykaz jest dostępny Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 (II piętro, pok. nr 211).
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie :
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286,
na stronie internetowej Urzędu Miasta Zabrze (www.um.zabrze.pl),
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zabrze (www.zabrze.magistrat.pl).
w miejscu realizacji przedsięwzięcia – Oczyszczalnia Zabrze-Śródmieście, ul. Pestalozziego 10, 41-800 Zabrze
 
 
 
 
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Janusz Famulicki
p.o. Naczelnik Wydziału Ekologii