Sesja Rady Miejskiej

12.02.2008

W najbliższy poniedziałek, 18 lutego, o godz. 16.30 w sali 207 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

W jej programie przewidziano m.in. dyskusję nad projektami uchwał w następujących sprawach:

– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2008,
– zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 oraz zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2008,
– zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok oraz zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2008,
– zmiany uchwały Nr XVII/220/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2008,
– upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze do zatwierdzania projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
– zapewnienia pomocy finansowej samorządowi województwa śląskiego na realizację projektu „Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”,
– wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości stanowiących własność Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych Spółka Akcyjna,
– udzielenia dotacji z budżetu miasta Zabrze na rok 2008 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta,
– przyjęcia zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP,
– zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. Roosevelta 40,
– wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej – filia w Chorzowie przy ul. Karola Miarki 40,
– zatwierdzenia zmian statutu i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Rejonowego w Zabrzu, ul. Zamkowa 4,
– zmiany uchwały nr XVII/149/03 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 29.10.2003 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze,
– przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także niektórych innych składników wynagrodzenia” w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze,
– zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie uchwalenia zmian w Statutach Rad Dzielnic i osiedli w Zabrzu,
– wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze przez spółkę Powen S.A. w Zabrzu,
– wyrażenia zgody na używanie Herbu i Flagi Miasta Zabrze przez Zarząd Rejonowy PCK w Zabrzu,
– zmiany uchwały nr XVII/229/07 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych miasta Zabrze miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego,
– wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Mieszkaniowych-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zabrzu poprzez wniesienie wkładu pieniężnego,
– wyrażenia zgody na ustanowienie sądowego zastawu rejestrowego na wszystkich 100% obecnych i przyszłych udziałach Gminy Zabrze w kapitale zakładowym Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zabrzu,
– wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 4 lokali znajdujących się w budynku przy Placu Dworcowym 6 i ul. Wolności 311 na rzecz Stowarzyszenia „Misericordia” w Zabrzu z bonifikatą.