Prace społecznie użyteczne

06.02.2008

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza organizacje pozarządowe do współpracy przy realizacji programu prac społecznie użytecznych.

Do programu prac społecznie użytecznych mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, które łącznie spełniają niżej wymienione warunki:

– mają siedzibę lub oddział na terenie miasta Zabrze,
– statutowo zajmują się pomocą charytatywną na rzecz społeczności lokalnej,
– wywiązują się z obowiązków wobec organu nadzorującego nałożonych przez ustawy na podstawie których działają,
– posiadają wpis do KRS.
Prace społecznie użyteczne będą organizowane w gminie Zabrze w okresie
od marca do grudnia 2008 roku.
Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na skutek skierowania przez Prezydenta, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną na rzecz społeczności lokalnej.
Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych mogą wykonywać swoją prace od poniedziałku do piątku maksymalne do 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie.
Zakres prac wykonywanych przez osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych musi odpowiadać zadaniom wymienionym w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Zabrze Nr 779 z dnia 11.12.2007 r. w sprawie przyjęcia planu prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Zabrze na rok 2008 r. oraz specyfice działalności prowadzonej przez daną organizację.
 
Organizacja pozarządowa może wnioskować o utworzenie maksymalnie do 5 miejsc wykonywania prac społecznie użytecznych.
 
Organizacje zainteresowane współpracą proszone są o wypełnienie formularza, który jest dostępny:
– na stronie internetowej www.um.zabrze.pl,
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286 w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta II piętro pok. 212.
Do wyżej wymienionego formularza należy dołączyć aktualny statut organizacji lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
Wypełniony formularz wraz z załącznikiem należy dostarczyć do Wydziału Strategii
i Rozwoju Miasta pok. 212 do dnia 20.02.2007 r.
W przypadku pytań proszę o kontakt z Aleksandrą Kaletą i Anną Kochel pod
nr tel.: (0 32) 373 35 25 lub e-mail: akaleta@um.zabrze.pl, akochel@um.zabrze.pl